Menu

Zoek op
rubriek
Klimaatweb
0
Artikelnummer: 9783319023861 Categorie:
Engels |
1 januari 2014
 | 
0,0 rating
(0)
Pollutant Diseases, Remediation and Recycling

Pollution has no borders. This popular 70’s saying from early ecologists is surprisingly still true nowadays despite overwhelming scientific evidence and public awareness of the occurrence of artificial toxic substances in water, food, air, living organisms and the environment. This book presents advanced reviews on pollutant occurrence, transfer, toxicity and remediation. The chapter on school air quality by Dambruoso et al. highlights the overlooked health issue of airborne pollutants in buildings. Children are particularly threatened because they spend 90% of their time indoors, even in summer. The chapter on industrial wastewater pollutants by Dsikowitzky and Schwarzbauer reviews pollutants from textile, petrochemical, paper, tire, chemical and pharmaceutical plants. The authors describe advanced analytical methods and ecotoxicity tests. Industrial pollutants include dioxins and furans that are also reviewed in the chapter by Mudhoo et al. The chapter on fly ash by Gianoncelli et al. presents many techniques to treat fly ash and, in turn, decrease pollutant concentrations. The authors also explain that fly ash can be recycled in agriculture, buildings and geopolymers. The chapter on antifouling paints used for ship protection, by Sousa et al., highlights the occurrence of toxic organotins in human organs such as heart, liver and breast milk. The chapter on surfactants by Rebello et al. focuses on safety concerns for humans and the ecosystems. Remediation techniques and green surfactants are presented. The chapters on toxic metals by Nava-Ruíz and Méndez-Armenta, Abarikwu and Ristić et al. describe sources, monitoring and diseases induced by lead, mercury, cadmium and thallium. The chapter on carcinogenic nitrosamines by Li et al. presents techniques and materials such as zeolites to remediate liquids and smoke containing nitrosamines.

 

Vervuiling kent geen grenzen. Deze populaire uitspraak uit de jaren 70 van de vroege ecologen is verbazingwekkend genoeg nog steeds waar, ondanks het overweldigende wetenschappelijke bewijs en de publieke bewustwording van het voorkomen van kunstmatige toxische stoffen in water, voedsel, lucht, levende organismen en het milieu. In dit boek worden geavanceerde overzichten gegeven van het vóórkomen, de overdracht, de toxiciteit en de sanering van verontreinigende stoffen. Het hoofdstuk over de luchtkwaliteit in scholen van Dambruoso et al. belicht het over het hoofd geziene gezondheidsprobleem van door de lucht verspreide verontreinigende stoffen in gebouwen. Kinderen worden in het bijzonder bedreigd omdat zij 90% van hun tijd binnenshuis doorbrengen, zelfs in de zomer. In het hoofdstuk over verontreinigende stoffen in industrieel afvalwater van Dsikowitzky en Schwarzbauer worden verontreinigende stoffen van textiel-, petrochemische, papier-, banden-, chemische en farmaceutische fabrieken besproken. De auteurs beschrijven geavanceerde analysemethoden en ecotoxiciteitstests. Tot de industriële verontreinigende stoffen behoren dioxines en furanen, die ook worden besproken in het hoofdstuk van Mudhoo et al. In het hoofdstuk over vliegas van Gianoncelli et al. worden veel technieken gepresenteerd om vliegas te behandelen en zo de concentraties verontreinigende stoffen te verlagen. De auteurs leggen ook uit dat vliegas kan worden gerecycleerd in de landbouw, gebouwen en geopolymeren. In het hoofdstuk over aangroeiwerende verven die worden gebruikt voor de bescherming van schepen, van Sousa et al., wordt gewezen op het voorkomen van giftige organische tinverbindingen in menselijke organen zoals hart, lever en moedermelk. In het hoofdstuk over oppervlakteactieve stoffen van Rebello et al. wordt ingegaan op de veiligheidsrisico’s voor de mens en het ecosysteem. Er worden saneringstechnieken en groene oppervlakteactieve stoffen gepresenteerd. De hoofdstukken over toxische metalen van Nava-Ruíz en Méndez-Armenta, Abarikwu en Ristić et al. beschrijven de bronnen, de monitoring en de ziekten die worden veroorzaakt door lood, kwik, cadmium en thallium. In het hoofdstuk over kankerverwekkende nitrosaminen van Li et al. worden technieken en materialen zoals zeolieten gepresenteerd voor de sanering van vloeistoffen en rook die nitrosaminen bevatten.

€185.55

Product delen

Specificaties
Reviews

Specificaties

Uitgever (details) Van Ditmar Boekenimport B.V.
Bezorgtijd 5 dagen
Taal Engels
Gewicht 918 gr
Afmetingen 241 X 163 X 27
ISBN 9783319023861
NUR NAT011000