Menu

Zoek op
rubriek
Klimaatweb
0

Passende beoordeling Wet natuurbescherming

De eigenaar van een melkveehouderijbedrijf in het buitengebied wil een nieuwe stal realiseren om zijn veestapel te kunnen vergroten. Hiertoe heeft het college van gedeputeerde staten van Zeeland een vergunning verleend op grond van artikel 2.7 lid 2 van de Wet natuurbescherming (hierna: de Wnb), en een wijzigingsplan vastgesteld ter uitbreiding van het bouwvlak. Dit initiatief zal volgens het college geen significante negatieve effecten hebben op de Natura 2000-gebieden.

10 januari 2023

Samenvatting

Samenvatting

Volgens een milieuvereniging is er onterecht géén voortoets of passende beoordeling uitgevoerd. Een dergelijke toets of beoordeling mag enkel achterwege blijven wanneer op voorhand vaststaat dat de ontwikkeling geen significante effecten zal hebben op Natura 2000-gebieden (artikel 2.8 lid 2 Wnb). In dit geval is dat onvoldoende onderzocht. Bovendien kan door de uitbreiding van het bouwvlak een grotere stal worden gerealiseerd voor meer dieren, of kan een stalsysteem met meer emissie per dierplaats worden mogelijk gemaakt.

Het college brengt hiertegen in dat er voorschriften zijn verbonden aan de verleende Wnb-vergunning, op basis waarvan een maximum aantal te houden dieren en het type stalsysteem is geborgd. Volgens hem is het daarom niet noodzakelijk om de gevolgen van de ruimere mogelijkheden voor Natura 2000-gebieden planologisch te regelen.

Naar aanleiding van een eerdere uitspraak van de Afdeling overweegt de voorzieningenrechter dat “wanneer er sprake is van een zogenoemde een-op-een inpassing waarvoor al een natuurvergunning is verleend, de gevolgen hiervan voor Natura 2000-gebieden niet hoeven te worden onderzocht, als ook is voldaan aan de voorwaarden van artikel 2.8 lid 2 Wnb” (ECLI:NL:RVS:2018:1185) (1).

In dit geval is de voorzieningenrechter van oordeel dat het initiatief geen herhaling of voortzetting is van een project waarvan reeds eerder een passende beoordeling is gemaakt. Er is dus geen sprake van een een-op-een inpassing. Aangezien de regels uit de vergunningvoorschriften niet in de bestemmingsplanregels zijn vastgelegd, is het niet zeker dat alleen de op grond van de Wnb-vergunning toegestane ontwikkelingen en maximale stikstofuitstoot mogen plaatsvinden. Er was dus wel een passende beoordeling van de gevolgen voor Natura 2000-gebieden vereist.

Bron

1. https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/@113365/201706168-1-r1/

Artikel delen