Menu

Zoek op
rubriek
Klimaatweb
0

Schaduwwerking op zonnepanelen en geluidsoverlast door warmtepompen

De raad van de gemeente Geldrop-Mierlo heeft een bestemmingsplan vastgesteld, op basis waarvan een nieuw appartementencomplex planologisch mogelijk wordt gemaakt. Een omwonende kan zich hier niet mee verenigen. Zij vreest voor schaduwwerking op de zonnepanelen van haar woning en voor geluidsoverlast door de warmtepompen op het voorziene gebouw. Om deze reden heeft zij de voorzieningenrechter van de Afdeling verzocht het vaststellingsbesluit te schorsen, zodat de aanvraag om een omgevingsvergunning niet getoetst kan worden aan het vastgestelde bestemmingsplan en zo een onomkeerbare situatie wordt voorkomen.

17 januari 2023

Jurisprudentie – Samenvattingen

De raad stelt dat rekening is gehouden met een uitgevoerde bezonningsstudie, waaruit blijkt dat de schaduwwerking slechts beperkt zal toenemen. Wat eventuele geluidshinder betreft, geeft de raad aan dat op basis van het vigerende bestemmingsplan bedrijven zijn toegestaan op de locatie en de appartementen niet voor meer geluid zullen zorgen.

In eerdere uitspraak heeft de Afdeling overwogen dat “de raad in een stedelijke omgeving met bestaande bebouwing niet verplicht is die omgeving zo in te richten dat eigenaren van bestaande gebouwen optimaal gebruik kunnen maken van zonnepanelen” (ECLI:NL:RVS:2018:3982)(1). In dit geval is de voorzieningenrechter van oordeel dat de schaduwwerking niet onaanvaardbaar is, omdat deze slechts beperkt toeneemt. Wat de eventuele geluidsoverlast betreft, is na een akoestisch onderzoek vast komen te staan dat voldaan wordt aan de geluidsnorm die geldt voor een installatie voor warmte- en koudeopwekking, ingevolge artikel 3.8 lid 2 Bouwbesluit.

Bronnen

1 https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/@111870/201800820-1-r1/

Artikel delen