Menu

Filter op
content
PONT Klimaat

0

Zonneweide voor eigen gebruik

29 februari 2024

Samenvatting

Samenvatting

Het college van de gemeente Echt-Susteren heeft een omgevingsvergunning verleend voor de bouw van twee villa’s, de aanleg van een uitweg en het realiseren van een zonneweide met zonnepanelen. Volgens appellant had het college de omgevingsvergunning niet mogen verlenen. Appellant is het niet eens met de locatie van de zonneweide, het aantal zonnepanelen en de locatie van houtopstanden. Deze samenvatting behandelt specifiek de punten betreffende de zonneweide.

Appellant stelt dat de rechtbank ten onrechte heeft geoordeeld dat het bestemmingsplan zonnepanelen op de locatie toestaat. De zonnepanelen zijn gepland op gronden met de bestemming “Waarde – Cultuurhistorisch waardevol ensemble”. Hieruit volgt, volgens appellant, dat het bestemmingsplan geen mogelijkheid geeft om zonne-energie voor eigen gebruik op te wekken op deze gronden. De Afdeling oordeelt dat nu de gronden niet alleen de bestemming “Waarde – Cultuurhistorisch waardevol ensemble”, maar ook de bestemming “Agrarisch met waarden – Landschapswaarden” heeft, en voor deze bestemming in de planregels is opgenomen dat hier zonnepanelen voor eigen gebruik toegestaan zijn, de rechtbank terecht heeft overwogen dat de dubbelbestemming “Waarde – Cultuurhistorisch waardevol ensemble” niet in de weg staat aan de zonnepanelen.

Verder stelt appellant dat de rechtbank niet heeft onderkend dat de 640 vergunde zonnepanelen niet voor eigen gebruik zijn en daarom in strijd met het bestemmingsplan zijn. Appellant heeft, op basis van gemiddelde cijfers, berekend dat de twee villa’s geen 640, maar 77 panelen voor eigen gebruik nodig hebben. Nu de vergunningaanvraag een specifieke berekening bevat waaruit volgt dat de zonnepanelen niet in meer energie voorzien dan de behoefte van de villa’s, is de Afdeling met de rechtbank van oordeel dat voldoende aannemelijk is dat de zonnepanelen voor eigen gebruik zijn. De mogelijkheid dat in bepaalde maanden op sommige momenten sprake is van teruglevering aan het energienet maakt dit niet anders.

Tot slot stelt appellant dat de rechtbank ten onrechte niet heeft geoordeeld dat het college de mogelijkheid om de zonnepanelen op de daken van de villa’s te plaatsen had moeten onderzoeken. De Afdeling laat hier nog maar eens weten dat het college moet beslissen op de aanvraag zoals die is ingediend. Verder is de Afdeling met de rechtbank van oordeel dat nu het bestemmingsplan de zonneweide op de locatie toestaat er geen weigeringsgrond is op dit punt. Hierom is er geen reden om alternatieven te onderzoeken.

Artikel delen