Menu

Filter op
content
PONT Klimaat

0

Klimaatbeleid in binnen- en buitenland heeft als doel om klimaatverandering zo veel mogelijk af te remmen (mitigatie), en tegelijkertijd om ons aan te passen aan het veranderende klimaat (adaptatie). Zowel op nationaal als internationaal niveau worden hiertoe afspraken gemaakt, verdragen gesloten en nieuwe wetten ingevoerd.

Mitigatie is erop gericht om de uitstoot van broeikasgassen tot netto 0 te brengen, om klimaatverandering zo veel mogelijk te voorkomen. In 2015 is in het Klimaatakkoord van Parijs (Parijs-akkoord) internationale overeenstemming bereikt dat dit moet gebeuren vóór 2050, om ruim onder de 2 graden opwarming ten opzichte van 1990 te blijven. In het Parijs-akkoord werd deze bovengrens van 2 graden opwarming ten opzichte van het pre-industriële tijdperk voor het eerst in een juridisch instrument vastgelegd. Adaptatie is erop gericht om ons leven en de leefomgeving aan te passen aan de onvermijdelijke gevolgen van klimaatverandering. Meer over klimaatadaptatie vindt u in dit gelijknamige dossier.
Klimaatwet en Klimaatakkoord
In 2019 heeft Nederland de Klimaatwet ingevoerd en hebben overheden, organisaties en bedrijven een overeenkomst gesloten om dezelfde doelen na te streven; het Klimaatakkoord. De Nederlandse Klimaatwet en het Klimaatakkoord stellen als doel om de CO2-uistoot in 2030 met 49% te verminderen ten opzichte van 1990, in 2050 moet de uitstoot met 95% afgenomen zijn. Het kabinet Rutte-IV heeft deze doelstelling nog verder bijgesteld: naar 60% reductie in 2030. In het Klimaatakkoord stelt elke sector eigen doelen om CO2-uitstoot te verminderen en welke maatregelen ze zullen nemen de komende tien jaar om dit te realiseren.

Europese Klimaatwet
Ook op Europees niveau zijn er afspraken gemaakt. Deze staan in de EU Green Deal en de EU Klimaatwet die in 2021 in werking is getreden. Deze wet geeft richting aan het Europese klimaatbeleid voor de komende 30 jaar. Hierin is onder andere afgesproken dat de landen van de Europese Unie gezamenlijk de CO2-uitstoot in 2030 met 55% reduceren ten opzichte van 1990.In dit dossier vindt u nieuws, artikelen, publicaties, beleid, video’s, vraag&antwoord, jurisprudentie, wetgeving en naslag over zowel binnen- als buitenlands klimaatbeleid.