Menu

Filter op
content
Klimaatweb
0
Artikelnummer: 9789491930881 Categorieën: , Tags: ,
Nederlands |
1 juni 2017
 | 
0,0 rating
(0)
Handboek Natuurbeschermingsrecht
Beschrijving

 

Op 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming (Wnb) in werking getreden. In de Wnb zijn de regels op grond van de Habitatrichtlijn en Vogelrichtlijn neergelegd ter bescherming van soorten, gebieden, ter regulering van de jacht en beheer en schadebestrijding.

 

De Wnb is voor de praktijk van groot belang omdat de Wnb op allerlei fronten zijn intrede doet en betrokken kan zijn in of bij de besluitvorming. Dat geldt voor ruimtelijke besluiten en bestemmingsplannen, maar ook projecten die geen andere vergunningen vereisen. Omdat de Wnb haar oorsprong grotendeels vindt in de Europese Habitat- en Vogelrichtlijn heeft de Wnb een belangrijke invloed op het handelen van bestuursorganen, burgers en bedrijven.

 

In Handboek Natuurbeschermingsrecht  worden de wijzigingen ten opzichte van de voorgaande wetten, te weten de Wet natuurbescherming 1998, de Flora- en faunawet en de Boswet, daar waar relevant steeds besproken. Naast de regelingen die voortkomen uit de Habitat- en Vogelrichtlijn richt dit boek zich ook op subsidieregelingen voor natuur. Uiteraard wordt de relevantie met de Wabo nadrukkelijk aan de orde gesteld in dit handboek.

 

In dit handboek komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 

 • Overzicht van het internationale natuurbeschermingsrecht
 • Natuurbeleid en monitoring
 • Gebiedsbescherming
 • Soortbescherming
 • Jacht, beheer en schadebestrijding
 • De programmatische aanpak stikstof (PAS)
 • Subsidieregelingen ten behoeve van natuur
 • Nadeelcompensatie
 • Handhaving van de Wet natuurbescherming
 • Wet natuurbescherming en Wet ruimtelijke ordening
 • Wet natuurbescherming en Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
€59

Product delen

Reviews