Menu

Filter op
content
PONT Klimaat

0

Kamerbrief over het tegengaan van voedselverspilling

Minister Staghouwer (LNV) nformeert de Tweede Kamer over de Invulling van de motie over de ambitie voor het tegengaan van voedselverspilling. Het gaat om het uitbreiden van de Farm to Fork-strategie naar de volledige voedselketen. De motie is van de Kamerleden Grinwis (CU) en Boswijk (CDA).

5 september 2022

Kamerstuk: kamerbrief

Kamerstuk: kamerbrief

Geachte Voorzitter,

Op 19 april 2022 is de motie (Kamerstuk 21501-32, nr. 1414) van de leden Grinwis (CU) en Boswijk (CDA) aangenomen, met het verzoek om de ambitie voor het tegengaan van voedselverspilling in de Farm to Fork-strategie uit te breiden naar de volledige voedselketen. Hieronder geef ik aan hoe ik daar invulling aan zal geven.

De Europese Commissie is, zoals aangekondigd in de Farm to Fork-strategie(1), een initiatief gestart dat erop gericht is juridisch bindende doelstellingen voor te stellen om voedselverspilling terug te dringen. Deze doelstellingen zullen de impact van de voedselvoorzieningsketen op het milieu en het klimaat helpen beperken en ervoor zorgen dat er meer voedsel beschikbaar is voor menselijke consumptie, waardoor een duurzamer voedselsysteem ontstaat.

Ondanks dat de Europese Unie er goed in geslaagd is om voedselzekerheid te garanderen, is er nog geen horizontaal wetgevingsinstrument om de duurzaamheid van het voedselsysteem te verbeteren. Ook heeft de Europese Commissie geconstateerd dat de reductie van voedselverspilling binnen de EU tot op heden onvoldoende is.

De eerste contouren van de wetgevingsplannen zijn in het najaar van 2021 aan de lidstaten gepresenteerd, momenteel loopt hierover een publieke consultatie. Deze interventie van de Europese Commissie is de basis voor toekomstig voedselbeleid door een integrale aanpak van het voedselsysteem. Ik erken het belang om ook voor voedselverspilling de ambitie uit te breiden naar de volledige voedselketen. Alleen zo is er sprake van echt integraal voedselbeleid, volledige transparantie en voldoende impact.

Nederland wordt binnen de EU gezien als één van de koplopers als het gaat om de aanpak in het tegengaan van voedselverspilling. In Nederland wordt in de huidige monitoring de gehele sector al meegenomen. Het is ook in het Nederlandse belang dat de coördinerende maatregelen op EU-niveau de maatregelen van ‘Farm to Fork’ en het voedselbeleid op nationaal niveau versterken. In het vervolgtraject zal Nederland dan ook blijven pleiten voor een juridisch bindende doelstelling en om deze uit te breiden naar de volledige keten. Nederland zal de Europese Commissie en lidstaten met een soortgelijke ambitie daar waar mogelijk steunen. Concreet betekent dit, dat wanneer het wetgevingstraject wordt gestart, Nederland zoals gebruikelijk het voorstel van de Commissie zal appreciëren en deze ambitie hierin zal opnemen. Ik zal de Tweede Kamer ter zijner tijd hierover informeren middels het BNC-fiche. Daarnaast zal Nederland dit standpunt, waar opportuun, inbrengen in verschillende gremia. Voorbeeld hiervan is het EU Platform Food Losses And Food Waste waar Nederland lid van is.

Henk Staghouwer

Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Voetnoot

1 extension://elhekieabhbkpmcefcoobjddigjcaadp/https://food.ec.europa.eu/system/files/2020-05/f2f_actionplan_2020_strategy-info_en.pdf

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter