Menu

Zoek op
rubriek
Klimaatweb
0

Kamerbrief over ordening en ontwikkeling waterstofmarkt en antwoorden op Kamervragen over 'waterstofmiljarden'

Staatssecretaris Yeşilgöz-Zegerius (EZK - Klimaat en Energie) stuurt de Tweede Kamer een brief over de ordening en ontwikkeling van de markt voor waterstof. Deze markt is van belang bij de verduurzaming van de Nederlandse economie. Bij haar brief biedt de staatssecretaris haar antwoorden aan op vragen over het bericht 'Sprong in het duister met waterstofmiljarden'. De vragen zijn gesteld door het Tweede Kamerlid Leijten (SP).

10 december 2021

Kamerstuk: kamerbrief

Kamerstuk: kamerbrief

Het kabinet acht de ontwikkeling van de Nederlandse waterstofmarkt noodzakelijk voor de verduurzaming van de Nederlandse economie.(1) In deze overtuiging voelt het kabinet zich gesteund door de verscheidene moties uit uw Kamer waarin het kabinet wordt opgeroepen om snelheid te maken met het ontwikkelen van de waterstofmarkt.(2) Het ontwikkelen van de waterstofmarkt is echter geen doel op zich, maar moet plaatsvinden binnen de bredere uitdagingen waar Nederland voor staat op het gebied van klimaatverandering, het toekomstige energiesysteem en het realiseren van duurzaam verdienvermogen. Het publieke belang staat hierbij centraal. De publieke belangen die de overheid bij de energievoorziening centraal stelt zijn duurzaamheid, leveringszekerheid, betaalbaarheid, veiligheid en ruimtelijke inpasbaarheid.(3) Dezelfde publieke belangen staan ook centraal bij de ordening en ontwikkeling van de waterstofmarkt.

Uw Kamer heeft middels hieronder genoemde vragen en moties het kabinet verzocht om toe te lichten op welke wijze het publieke belang wordt geborgd bij de uitvoering van de beleidsagenda waterstof, in het bijzonder de marktordening:

  • Motie van de leden Leijten (SP) en Van Raan (PvdD) over het aangaan van nieuwe subsidierelaties en harde afspraken over gezondheidswinst (Kamerstuk 32 813, nr. 824).

  • Motie van de leden Erkens (VVD), Boucke (D66) en Bontenbal (CDA) over het betrekken van externe experts bij de verkenning van de ordening voor de waterstofmarkt (Kamerstuk 35 925 XIII, nr. 26).

  • Schriftelijke vragen van lid Leijten (SP) over Nieuwsuur item 'Sprong in duister met waterstofmiljarden' van 21 oktober 2021 (Kenmerk 2021Z19199).

  • Verzoek tot een technische briefing van de Vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat (EZK) inzake ordening van de waterstofmarkt en specifiek de casus NortH2 (kenmerk 2021Z19138)

Daarnaast beschrijft de brief naar aanleiding van vragen en moties uit uw Kamer de gevolgen van de waterstofdoelen uit het Europese Fit-for-55 pakket voor de ontwikkeling van de Nederlandse waterstofmarkt en de voorbereidingen voor de import van hernieuwbare waterstof:

  • Motie van de leden Stoffer en Eerdmans over een kritische opstelling ten aanzien van het voorstel voor 50% groene waterstof (Kamerstuk 32 813, nr. 894).

  • Motie van de leden Sienot, Dik-Faber, Mulder en Harbers over o.a. kansen van het importeren van groene waterstof (Kamerstuk 35 570 XIII, nr. 39).

Ik ben mij ervan bewust dat het aannemelijk is dat spoedig na het toezenden van deze brief over ontwikkelingen binnen de beleidsagenda waterstof een nieuw kabinet zal aantreden. Het op korte termijn en daarmee op tijd willen informeren van uw Kamer in het licht van bovengenoemde moties en vragen en het risico dat ik hiermee vooruitloop op beleids- en besluitvorming door een volgend kabinet beschouw ik dan ook als een dilemma. Om dit dilemma te ondervangen zal ik bij de verschillende onderwerpen in deze brief en hiervoor relevante beleidsoverwegingen steeds benadrukken of er sprake is van concretisering en/of uitwerking van eerder aangekondigd beleid of dat er sprake is van nieuwe beleidsoverwegingen waarbij besluitvorming aan een volgend kabinet is.

Deze brief bestaat uit drie delen:

  • Het eerste deel (p. 2) gaat over de ordening rondom het transport en de productie van waterstof en de relatie tussen overheid en bedrijfsleven, inclusief vragen uit uw Kamer over NortH2.

  • Het tweede deel (p. 14) gaat in op de marktontwikkeling voor waterstof en het Nederlandse en Europese beleid dat gericht is op het beschikbaar maken van grote volumes hernieuwbare waterstof door middel van de opschaling van elektrolyse en import.

  • Het derde deel (p. 28) bevat een tweetal aanverwante onderwerpen, namelijk de samenhang met de energie-efficiëntierichtlijn (EED) en de rol die waterstof kan spelen in de verduurzaming van de agro-sector.

Aangehecht aan deze brief vindt u ook de antwoorden op de vragen van lid Leijten van 1 november 2021, inclusief een overzicht van de publieke middelen beschikbaar voor activiteiten op het gebied van waterstof.(4)

Lees hier verder: Kamerbrief over ordening en ontwikkeling waterstofmarkt en antwoorden op Kamervragen over 'waterstofmiljarden'

Bijlagen

Antwoorden op Kamervragen over bericht 'Sprong in het duister met waterstofmiljarden'
Antwoorden van staatssecretaris Yeşilgöz-Zegerius (EZK - Klimaat en Energie) op vragen over het bericht 'Sprong in het duister met waterstofmiljarden'. De vragen zijn gesteld door het Tweede Kamerlid Leijten (SP).

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter