Menu

Filter op
content
PONT Klimaat

0

Maatlat klimaatadaptief bouwen schept duidelijkheid

VNG 20 april 2023

Nieuws-persbericht

Nieuws-persbericht

Ga naar de maatlat

Lokaal maatwerk mogelijk

De landelijke maatlat bestaat uit kwalitatieve doelen, kwantitatieve prestatie-eisen en richtlijnen voor de thema’s overstromingen, wateroverlast, droogte, hitte, biodiversiteit en bodemdaling. Deze maatlat kunnen medeoverheden, vastgoedeigenaren en de bouwsector leggen naast hun plannen voor klimaatbestendige nieuwbouwontwikkelingen. De vereisten kunnen zij in hun bouwontwikkeling meenemen. Omdat iedere regio met andere effecten van klimaatverandering te maken krijgt, is binnen deze kaders locatiespecifieke uitwerking mogelijk.

Aan de slag met de maatlat

Met de maatlat worden de ambities om klimaatadaptief en groen te bouwen ingevuld. De VNG steunt deze ambities en roept gemeenten op om hiermee aan de slag te gaan. Samen met andere decentrale overheden, vastgoedeigenaren en bouwende partijen. 

Kwaliteit leefomgeving

Het is van belang voor inwoners dat ze nu en in de toekomst in een groene, veilige en gezonde leefomgeving met goede omgevingskwaliteit kunnen (blijven) wonen, werken en verblijven. Daarvoor moeten we onze gebouwde omgeving aanpassen aan het veranderend klimaat en nieuwbouwplannen erop afstemmen. Op deze manier kunnen we de negatieve gevolgen van klimaatverandering op de gezondheid van mensen beperken en gaan we overlast voor mensen en schade aan gebouwen en hun directe omgeving zoveel mogelijk tegen.

Financiële en juridische verkenning

Door nu aan de slag te gaan, dragen gemeenten ook bij aan de verkenning van het ministerie van BZK en IenW om inzicht te krijgen in de kosten. Hierbij kijkt het rijk naar de investeringen die nu nodig zijn, de extra beheerskosten van klimaatadaptieve oplossingen, en evengoed naar de vermeden schade in de toekomst. Ook gaan ze inventariseren welke regelingen en constructies gebruikt kunnen worden om klimaatadaptatie te financieren. Daarnaast verkennen ze de mogelijkheid om de landelijke maatlat wettelijk te verplichten. Om gemeenten te faciliteren stellen departementen en decentrale overheden een handreiking voor groen bouwen op.

Ondersteunen van gemeenten

De VNG vindt het belangrijk dat naast de inhoudelijke ambitie ook goed gekeken wordt naar het ondersteunen van gemeenten om de ambities in de maatlat te realiseren. De financiële verkenning is hierbij van essentieel belang. Bij de verkenning naar juridische borging vinden we het belangrijk dat gekeken wordt naar hoe dit gemeenten kan ondersteunen, waarbij we uit blijven gaan van ‘decentraal wat kan, centraal wat moet’.

Meer informatie

Handreiking regelgeving klimaatadaptief bouwen vernieuwd  (19 januari 2023)

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter