Menu

Filter op
content
Klimaatweb
0

Stad en natuur

Doordat de verschillende soorten aan flora en fauna in toenemende mate afneemt en het duurzaamheidsbesef toeneemt is er een opkomende manier van bouwen, namelijk natuurinclusief. Met natuurinclusief bouwen worden stad en natuur weer bij elkaar gebracht; een beweging die van groot belang is. De wijze van bouwen en inrichten van de buitenruimte heeft er namelijk o.a. voor gezorgd dat er steeds minder verblijfplaatsen zijn voor vleermuizen en vogels. Ook energiebesparende maatregelen zoals de isolatie van bestaande gebouwen kunnen nadelig uitpakken voor gebouwbewonende vogels en vleermuizen, omdat zij overwinteren en/of voortplanten in gaten, spleten en spouwmuren van gebouwen. Stedenbouwkundige ontwikkelingen moeten dus worden bijgestuurd als we onze flora en fauna willen beschermen.

Nationaal beleid

In juni 2022 hebben de Colleges van Gedeputeerde Staten van alle provincies, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en LandschappenNL op de Natuurtop in Almere een oproep gedaan richting het Rijk om de omslag te maken naar een natuurinclusieve samenleving op basis van een concrete Agenda Natuurinclusief. Deze Agenda geeft inzicht in wat er nodig is om een natuurinclusieve samenleving in 2050 te bereiken. In de Agenda Natuurinclusief staan concrete acties gericht op bouw, infrastructuur, energie en landbouw. Zo worden bijvoorbeeld natuurinclusieve zonneparken gestimuleerd en zijn er nieuwe standaarden voor ecologisch bermbeheer.

In de aankomende Nationale Omgevingsvisie (Novi), die vanaf januari 2022 ingaat met de inwerkingtreding van de Omgevingswet, is veel aandacht voor de bevordering van natuur en biodiversiteit in de stad. Denk bijvoorbeeld aan groene daken, speciale dakpannen waarin vogels kunnen nestelen of nestkasten voor vleermuizen. Ook heeft Hugo de Jonge, minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, aangegeven dat gaat onderzoeken hoe natuurinclusief bouwen kan worden opgenomen in het Bouwbesluit. Het Bouwbesluit is de verzameling aan technische en andere voorschriften die gelden voor het bouwen, de staat en het gebruik van een bouwwerk.

Internationaal beleid

Buiten deze nationale plannen heeft de Europese Commissie al in mei 2020 de nieuwe biodiversiteitsstrategie 2030 gepresenteerd. Dit plan om de biodiversiteit te redden heet ‘30 x 30’ en houdt in dat in 2030 minstens 30 procent van de aarde beschermd moet zijn. De 30 x 30-doelstelling moet in het najaar van 2022 op de wereldtop van het VN-biodiversiteitsverdrag in Montreal, Canada, worden opgenomen in een ‘akkoord van Parijs’ voor de natuur. Deze conferentie brengt de partijen samen van het VN-Biodiversiteitsverdrag van 1993 om te beslissen over de strategie na 2020 en komt met ambitieuze doelen voor de bescherming van de natuur tot 2030 (het Global Biodiversity Framework 2020-30).

Natuurhuis competitie

Het Nederlandse bouw- en ontwikkelbedrijf Ballast Nedam Development heeft in 2022 voor het eerst een competitie opgezet voor een klimaatadaptief Natuurhuis dat bereikbaar is voor een groot publiek. Zo’n Natuurhuis moet CO2 negatief zijn, energiepositief, met een focus op biobased en natuurinclusief bouwen. Het winnende ontwerp was van prefab stropanelen en bestond voor meer dan 95% uit biobased materialen. Hiermee slaat de woning tot wel 90 ton CO2 op, waardoor hij meer energie opslaat dan verbruikt en dus energiepositief is. In 2023 zal een pilotproject ingaan waarbij 8 van deze woningen worden gerealiseerd. Bij succes zal dit Natuurhuis op grotere schaal in Nederlandse bouwprojecten worden toegepast.

In dit dossier vindt u nieuws en achtergrond met betrekking tot de ontwikkelingen rondom natuurinclusief bouwen, evenals beleidsstukken, publicaties, video’s, vraag & antwoord en tools over dit onderwerp.