Menu

Filter op
content
PONT Klimaat

0


De wind is een bron van duurzame energie die opgewekt kan worden door middel van windturbines, zonder dat hierbij CO2 vrijkomt. Windenergie is een van de meest ontwikkelde vormen van duurzame energie, en een van de goedkoopste. De Nederlandse overheid zet daarom groot in op het realiseren van windparken op land en op zee bij het realiseren van de energietransitie.

RES en wind op land

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat er in 2030 tenminste 34 terawattuur (TWh) duurzame elektriciteit geproduceerd moet worden. In de RES’en wordt invulling gegeven aan de duurzame energieopwekking op land, wat grotendeels zal gebeuren door middel van het plaatsen van windmolens. Dit zorgt echter ook voor tegenstand vanuit omwonenden, vanwege bijvoorbeeld overlast of schade aan de natuur. Het plaatsen van een windturbine of windpark vraagt daarom steeds om een zorgvuldige belangenafweging. Om knelpunten bij de realisatie van windenergie op te lossen proberen overheden onder andere omwonenden goed te betrekken bij de komst van windparken en de procedures voor de aanleg hiervan te versnellen.

Wind op zee

Parallel aan de RES’en wordt door het Rijk ook gewerkt aan de opgave voor wind op zee. In de routekaarten windenergie op zee 2023 en 2030 en in het Nationale Waterplan zijn afspraken gemaakt over de locaties, het tijdsverloop en het aantal gigawatt.

In dit dossier vindt u nieuws en achtergrond met betrekking tot de ontwikkelingen rondom windenergie, evenals beleidsstukken, publicaties, video’s, vraag & antwoord en tools over dit onderwerp.