Menu

Filter op
content
PONT Klimaat

0

Zonne-energie in opmars

Om klimaatverandering tegen te gaan wil de Nederlandse overheid de CO2-uitstoot verlagen. In 2030 moet de uitstoot van broeikasgassen, waaronder fossiele brandstoffen, met 49% verminderd zijn en in 2050 zelfs met 95%. Om deze doelstellingen te bereiken heeft de overheid maatregelen getroffen om enerzijds het gebruik van schadelijke stoffen te verminderen – anderzijds neemt de overheid maatregelen om hernieuwbare, duurzame energie te stimuleren. Zonne-energie is één van die duurzame energiebronnen.

Zonneparken en zonnepanelen

Zonneparken en zonnepanelen zijn booming. In een paar jaar tijd is het aantal zonnepanelen en zonneparken verveelvoudigd en speelt zonne-energie een belangrijke rol in de energietransitie. Zonne-energie opwekken is mogelijk door het plaatsen van enkele pv-panelen op een klein oppervlak van een aantal vierkante meters. Daarnaast zijn er ook grootschalige toepassingen van zonnepanelen op daken. Ook worden steeds meer zonneparken op land en water gerealiseerd.

Drie belangrijke juridische onderwerpen rond zonne-energie zijn:

Wet –en regelgeving voor zonne-energie

Wet- en regelgeving wordt en moet worden aangepast om zonneparken mogelijk te maken. Hierbij moet rekening gehouden worden met het beleid van het Rijk, de provincies en gemeenten. Zo biedt de Rijksoverheid met de Crisis- en Herstelwet de mogelijkheid om tijdelijk af te wijken van de Wet ruimtelijke ordening waardoor een snelle realisatie van zonneparken op land mogelijk wordt. Daarnaast zijn vergunningen nodig voor de realisatie van zonneparken. Welke vergunningen nodig zijn, is afhankelijk van de locatie van het zonnepark.

Netwerkcapaciteit en zonne-energie

Netbeheerders hebben de wettelijke plicht om projecten met zonne-energie aan te sluiten op het net en de opgewekte stroom te transporteren. Het opwekken van zonne-energie vraag om zoveel capaciteit van het net dat er momenteel op verschillende plaatsen een tekort is aan voldoende capaciteit om de door zonneparken geproduceerde elektriciteit te transporteren. Door de ambities uit het Klimaatakkoord is het van belang om genoeg hernieuwbare energie te produceren. De zekerheid dat opgewekte stroom aan het net kan worden geleverd en kan worden getransporteerd is daarbij cruciaal. Het gebrek aan voldoende netwerkcapaciteit staat dan ook hoog op de (politieke) agenda. Onlangs heeft de minister van Economische Zaken en Klimaat kortetermijnoplossingen voorgesteld tot er een structurele oplossing voor het gebrek aan netcapaciteit is.

SDE+ subsidie voor zonneparken

Zonneparken kunnen nu nog niet zonder subsidie rendabel worden geëxploiteerd. Daarom heeft de overheid een subsidie (Stimulering Duurzame Energieopwekking ofwel SDE+) in het leven geroepen. Aan de subsidieverlening zijn voorwaarden verbonden. Zo dient de initiatiefnemer om in aanmerking te komen voor SDE+ subsidie over een omgevingsvergunning te beschikken. Vanaf de SDE+ najaarsronde 2019 geldt voorts dat voor het verkrijgen van een subsidie een transportindicatie van de netbeheerder moet worden meegezonden. De minister hoopt daarmee te voorkomen dat subsidiebeschikkingen worden afgegeven aan projecten op locaties waarvan op voorhand duidelijk is dat ze niet binnen de geldende subsidietermijnen kunnen worden gerealiseerd en daarmee beslag leggen op het subsidiebudget, waardoor kansrijke projecten een SDE+ subsidie mislopen. De eisen voor het verkrijgen van een SDE+ subsidie worden steeds verder aangescherpt.

In dit dossier vindt u nieuws en achtergrond met betrekking tot de ontwikkelingen rondom zonne-energie, evenals beleidsstukken, publicaties, video’s, vraag & antwoord en tools over dit onderwerp.