Menu

Zoek op
rubriek
Klimaatweb
0

Algemene informatie

Eerst verantwoordelijke ministerie:

Economische Zaken

Afkortingen:

Niet officiële titel:

Citeertitel:

De citeertitel is in de regeling vastgesteld

Soort regeling:

wet

Identificatienummer:

BWBR0037552

Rechtsgebied

Ruimtelijke ordening en milieu | Milieurecht

Overheidsthema

Landbouw, natuur en voedsel

Opmerkingen

Geen

Informatie geldend op 11-02-2020

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Besluit beperking toegankelijkheid gebieden ex art. 20 Natuurbeschermingswet 1998, gelegen binnen het Natura 2000-gebied ‘Grevelingen’

 2. Besluit beperking toegankelijkheid gebieden ex art. 20 Natuurbeschermingswet 1998, gelegen binnen het Natura 2000-gebied ‘Oosterschelde’

 3. Besluit beperking toegankelijkheid gebieden ex art. 20 Natuurbeschermingswet 1998, gelegen binnen het Natura 2000-gebied ‘Westerschelde & Saeftinghe‘

 4. Besluit beperking toegankelijkheid gebieden ex art. 20 Natuurbeschermingswet 1998, gelegen binnen het Natura 2000-gebied Haringvliet’

 5. Besluit beperking toegankelijkheid gebieden ex art. 20 Natuurbeschermingswet 1998, gelegen binnen Natura 2000-gebied ‘Veerse Meer’

 6. Besluit beperking toegankelijkheid natuurgebieden ex art. 20 Nb-wet 1998 Natura 2000-gebied Duinen Goeree & Kwade Hoek

 7. Besluit natuurbescherming

 8. Besluit uitvoering Europese exotenverordening

 9. Kavelbesluit I windenergiegebied Borssele

 10. Kavelbesluit II windenergiegebied Borssele

 11. Kavelbesluit III windenergiegebied Borssele

 12. Kavelbesluit III windenergiegebied Hollandse Kust (zuid)

 13. Kavelbesluit IV windenergiegebied Borssele

 14. Kavelbesluit IV windenergiegebied Hollandse Kust (zuid)

 15. Kavelbesluit V (innovatiekavel) windenergiegebied Borssele

 16. Ontheffing houtopstanden Rijkswaterstaat

 17. Regeling natuurbescherming

 18. Toegangsbeperkingsbesluit Middelplaat en Slikken van Voorne

 19. Vaststellingsbesluit programma aanpak stikstof

Beleidsregels en circulaires die deze regeling als wettelijke bevoegdheid hebben

 1. Beleidsregel afwijzing aanvragen certificaten voor handel binnen de Europese Unie in ruw olifantenivoor

 2. Beleidsregel kwaliteit opvang invasieve uitheemse diersoorten

 3. Beleidsregel vergunningverlening schelpdierverplaatsingen

 4. Beleidsregels kwaliteit opvang diersoorten

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Aanwijzingsbesluit Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken
  bijlage: behorende bij artikel 2, eerste lid, van het Aanwijzingsbesluit Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken (aangewezen categorieën van beperkingenbesluiten)

 2. Algemene douanewet
  bijlage: bij de artikelen 1:1 en 1:3 van de Algemene douanewet

 3. Beleidsregel verlagen subsidie POP
  bijlage: 3

 4. Besluit gebruik meststoffen
  artikel: 1

 5. Besluit mandaat, volmacht en machtiging LNV 2019
  bijlage: Organisatie van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

 6. Besluit natuurbescherming
  artikel: 1.1, 3.16, 3.17, 3.21, 5.16

 7. Besluit politiegegevens
  artikel: 4:3

 8. Circulaire wapens en munitie 2019
  tekst: tekst
  bijlage: C3

 9. Crisis- en herstelwet
  artikel: 2.3

 10. Kavelbesluit III windenergiegebied Hollandse Kust (zuid)
  tekst: tekst

 11. Kavelbesluit IV windenergiegebied Hollandse Kust (zuid)
  tekst: tekst

 12. Mijnbouwwet
  artikel: 141a, 34

 13. Organisatiebesluit Dienst Justis 2015
  artikel: 4

 14. Rangschikkingsbesluit Natuurschoonwet 1928
  artikel: 2

 15. Regeling basisregistratie ondergrond
  bijlage: II

 16. Regeling indicatieve vaststelling reikwijdte Dienstenwet
  bijlage: bedoeld in artikel 1

 17. Regeling natuurbescherming
  artikel: 1.1, 3.17, 7.15, 7.17
  paragraaf: 3.4.4

 18. Spoedwet aanpak stikstof
  artikel: I

 19. Spoedwet wegverbreding
  artikel: 9

 20. Tracéwet
  artikel: 13

 21. Vaststellingsbesluit programma aanpak stikstof
  bijlage: bijlage

 22. Wet ammoniak en veehouderij
  artikel: 2a, 2

 23. Wet financieel statuut van het Koninklijk Huis
  artikel: 6

 24. Wet milieubeheer
  bijlage: 1
  artikel: 4.9, 7.1, 7.6

 25. Wet op de economische delicten
  artikel: 1a

 26. Wet wapens en munitie
  artikel: 7a, 26, 35

 27. Wijzigingswet Wet wapens en munitie en Wet natuurbescherming (Richtlijn (EU) 2017/853 inzake controle op de verwerving en het voorhanden hebben van wapens)

Overzicht van wijzigingen voor dit regeling

(11-02-2020)

Ontstaansbron

Inwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Betreft

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

Aanhangig

35333

Aanhangig

35218

Aanhangig

34985

Aanhangig

34836

wijziging

25-04-2018

Stb. 2018, 142

34860

wijziging

29-05-2017

Stb. 2017, 242

34432

wijziging

16-12-2015

Stb. 2016, 34

33348

nieuwe-regeling

16-12-2015

Stb. 2016, 34

33348

wijziging

09-12-2015

Stb. 2015, 521

33872

wijziging

17-12-2014
samen met
16-12-2015

Stb. 2014, 571
samen met
Stb. 2016, 34

33910
samen met
33348

01-01-2020

wijziging

18-12-2019

Stb. 2019, 517

35347

18-12-2019

Stb. 2019, 518

01-10-2019

wijziging

29-05-2017

Stb. 2017, 242

34432

20-09-2019

Stb. 2019, 307

23-07-2019

wijziging

05-06-2019

Stb. 2019, 267

34984

05-06-2019

Stb. 2019, 267

01-01-2019

wijziging

05-12-2018

Stb. 2018, 487

34987

18-12-2018

Stb. 2018, 488

01-07-2018

wijziging

25-04-2018

Stb. 2018, 142

34860

19-06-2018

Stb. 2018, 207

01-09-2017

wijziging

29-05-2017

Stb. 2017, 242

34432

19-08-2017

Stb. 2017, 322

01-03-2017

wijziging

16-12-2015

Stb. 2016, 34

33348

11-10-2016

Stb. 2016, 384

01-01-2017

nieuwe-regeling

16-12-2015

Stb. 2016, 34

33348

11-10-2016

Stb. 2016, 384