Menu

Zoek op
rubriek
Klimaatweb
0

Aanbiedingsbrief bij ontwerp-Besluit wijziging Besluit energie-etikettering energiegerelateerde producten

Minister Jetten (Klimaat en Energie) biedt de Tweede Kamer een ontwerp aan om het Besluit energie-etikettering energiegerelateerde producten (en enkele andere besluiten) te wijzigen. De wijziging is nodig vanwege de uitvoering van Europese verordening (EU) 2019/1020 over markttoezicht en conformiteit van producten. Dit ontwerp-Besluit is ook naar de Eerste Kamer gestuurd.

23 september 2022

Kamerstuk: kamerbrief

Kamerstuk: kamerbrief

Geachte Voorzitter,

Hierbij bied ik u aan het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit houdende wijziging van het Besluit energie-etikettering energiegerelateerde producten, het Besluit gefluoreerde broeikasgassen en ozonlaagafbrekende stoffen en het Warenwetbesluit bestuurlijke boeten in verband met de uitvoering van Verordening (EU) 2019/1020 van 20 juni 2019 betreffende markttoezicht en conformiteit van producten. Voor de inhoud van het ontwerpbesluit verwijs ik u naar de ontwerpnota van toelichting.

De voorlegging geschiedt in het kader van de wettelijk voorgeschreven voorhangprocedure (artikel 21.6, vierde lid, van de Wet milieubeheer) en biedt uw Kamer de mogelijkheid zich uit te spreken over het ontwerpbesluit voordat het aan de Afdeling advisering van de Raad van State zal worden voorgelegd en vervolgens zal worden vastgesteld.

Op grond van de aangehaalde bepalingen geschiedt de voordracht aan de Koning ter verkrijging van het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State niet eerder dan vier weken nadat het ontwerpbesluit aan beide Kamers der Staten-Generaal is overgelegd.

Een gelijkluidende brief heb ik gezonden aan de voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal.

R.A.A. Jetten

Minister voor Klimaat en Energie

Bijlagen

Ontwerp-Besluit wijziging Besluit energie-etikettering energiegerelateerde producten

Beslisnota bij Aanbiedingsbrief ontwerp-Besluit wijziging Besluit energie-etikettering energiegerelateerde producten

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter