Menu

Zoek op
rubriek
Klimaatweb
0

Klimaatnota 2021

Staatssecretaris Yeşilgöz-Zegerius informeert de Tweede Kamer over de Klimaatnota. Eenzelfde brief is ook verstuurd aan de Eerste Kamer.

28 oktober 2021

Beleidsnota

Beleidsnota

Geachte Voorzitter,

Hierbij ontvangt u de Klimaatnota, het advies van de Raad van State over de Klimaatnota, en de Klimaat- en Energieverkenning (KEV) 2021 en de notitie “Aandachtspunten bij de klimaat- en energiemaatregelen uit de Miljoenennota 2022” van het Planbureau van de Leefomgeving (PBL).

Omdat er twee jaar verstreken is sinds het Klimaatplan uit 2019, bevat deze Klimaatnota de eerste voortgangsrapportage over het klimaatbeleid. In de Klimaatnota schetst het kabinet conform de Klimaatwet welke aanvullende stappen het bij de Miljoenennota heeft gezet om het 49%-doel dichterbij te brengen.

Het pakket dat bij de Miljoenennota is aangekondigd vormt nog geen onderdeel van de integrale analyse in de KEV. Ik ben PBL zeer erkentelijk dat het gelukt is op zo’n korte termijn bijgaande notitie met aandachtspunten op te stellen die het kabinet kan helpen bij een verdere uitwerking van de maatregelen zodanig dat deze maximaal bijdragen aan het reductiedoel.

Samen met de uitkomsten van de KEV geeft de aanvullende notitie van PBL inzicht in de opgave waar we voor staan. Hier moet door een volgend kabinet rekening mee worden gehouden om met een grote mate van zekerheid het doel van 49% in 2030 te halen en voor de Nederlandse bijdrage aan het doel van ten minste 55%, dat in Europees verband is afgesproken.

De Klimaatnota bevat een overzicht van het doelbereik, een voortgangsrapportage van het klimaatbeleid en de beleidswijzigingen die vanuit het nationale en Europese beleid zijn ingezet. De Klimaatnota sluit af met een hoofdstuk over de mondiale ontwikkelingen.

De Klimaatnota heeft de volgende bijlagen: de Monitor Klimaatbeleid (bijlage 1), het wetgevingsprogramma (bijlage 2), een budgetoverzicht ten behoeve van het Klimaatakkoord (bijlage 3), een overzicht van maatregelen gericht op de korte termijn (bijlage 4), een reflectie over het afgelopen jaar van het Voortgangsoverleg (bijlage 5), de opzet van de integrale doorlichting van het klimaatbeleid (bijlage 6) en de kabinetsreactie op het advies van de Raad van State (bijlage 7).

Hoogachtend,

D. Yeşilgöz-Zegerius

Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat – Klimaat en Energie

Publicatie

Klimaatnota 2021

Bijlagen

  1. Monitor Klimaatbeleid

  2. Bijlagen 2 t/m7

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter