Menu

Filter op
content
PONT Klimaat

0

Kamerbrief Climate Adaptation Summit 2021

Minister van Nieuwenhuizen, Infrastructuur en Waterstaat, informeert de kamer over de Climate Adaptation Summit. Deze conferentie over klimaatadaptatie wordt georganiseerd door Nederland en zal 25 en 26 januari in digitale vorm plaatsvinden.

13 januari 2021

Kamerstuk: kamerbrief

Kamerstuk: kamerbrief

Eerder heb ik uw Kamer geïnformeerd(1) over de verplaatsing van de Climate Adaptation Summit van de oorspronkelijke datum van 22 oktober jl. in fysieke vorm naar 25 en 26 januari aanstaande, in digitale vorm. Nederland organiseert deze conferentie in samenwerking met het Global Center on Adaptation, gevestigd in Groningen en Rotterdam. Met deze brief informeer ik uw Kamer over de laatste stand van zaken omtrent deze online internationale conferentie.

Het doel van deze conferentie is om actie op het gebied van adaptatie wereldwijd te versnellen. Er zal een internationale actieagenda worden gepresenteerd met activiteiten op het gebied van onder meer water, infrastructuur, steden, voedselzekerheid, nature-based solutions en financiering die door een groot aantal landen en organisaties actief zal worden uitgevoerd. Na de conferentie zullen deze activiteiten opgevolgd worden in diverse internationale fora waaronder, in nauw overleg met het Verenigd Koninkrijk, tijdens de UNCCC COP26 en de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Op die manier draagt de conferentie bij aan het behalen van de doelen uit het Klimaatakkoord van Parijs en aan de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties.

De conferentie opent met een leiderssessie voorgezeten door minister-president Rutte waarvoor er inmiddels bevestigingen zijn ontvangen van de staatshoofden en regeringsleiders van Argentinië, Aruba, Bangladesh, Chili, Costa Rica, Duitsland, Frankrijk, Grenada, India, Indonesië, Marshalleilanden, Rwanda, het Verenigd Koninkrijk, Vietnam, Zuid-Korea. Daarnaast hebben speciale genodigden toegezegd zoals Ban Ki-moon, de SG van de VN Guterres, vicevoorzitter van de Europese Commissie Timmermans, Feike Sijbesma, Bill Gates en IMF-directeur Georgieva. Met andere landen zijn we nog in gesprek over deelname aan de openingssessie.

Na de openingssessie vinden er tien thematische sessies plaats die deels in andere delen in de wereld worden georganiseerd: van voorbeelden van lokale adaptatie vanuit Bangladesh, tot aan cities vanuit Miami, en infrastructuur vanuit Australië. In deze sessies wordt verder ingegaan op de deelterreinen van adaptatie, zoals 1 Kamerstukken II 2019/20, 32 813 nr. 498 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat Ons kenmerk IENW/BSK-2021/2324 Pagina 2 van 2 het stressbestendig maken van infrastructuur, het belang van voldoende financiering voor adaptatie, de inzet van gewassen die bestand zijn tegen meer hitte en droogte om zo de voedselzekerheid te garanderen of het toepassen van natuurlijke oplossingen in steden. Voor een volledig overzicht van het programma en de thematische sessies verwijs ik graag naar de website www.CAS2021.com.

Nederland organiseert met andere partners drie sessies, over water, infrastructuur en Afrika. In de watersessie, die ik net als de infrastructuursessie zal voorzitten, staat het belang van kennisdeling en opschaling van waterprojecten in de nationale adaptatieplannen van het Parijs Akkoord centraal. De infrastructuursessie richt zich in het bijzonder op het belang van klimaatbestendig bouwen. De sessie over Afrika staat onder leiding van de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en richt zich op de specifieke uitdagingen en kansen voor een effectieve aanpak van klimaatadaptatie op het Afrikaanse continent. De slotsessie van de conferentie staat in het teken van de groene herstelmaatregelen die wereldwijd genomen worden naar aanleiding van de COVID19-crisis en zal in samenwerking met het World Economic Forum worden georganiseerd.

De conferentie biedt de gelegenheid om het belang van klimaatadaptie voor een breder publiek over het voetlicht te brengen door en voor de publieke sector, het bedrijfsleven, ngo’s, jeugd en kwetsbare groepen die het hardst door klimaatverandering worden getroffen. Voor Nederland past deze conferentie in ons mondiale klimaatadaptatiebeleid en de Rijksbrede klimaatdiplomatie.(2) Nederland heeft internationaal een leidende rol op het gebied van klimaatadaptatie en Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen beschikken over veel kennis en expertise waarmee een bijdrage geleverd kan worden aan wereldwijde uitdagingen op het gebied van onder meer waterveiligheid, voedselzekerheid, ruimtelijke ordening en klimaatbestendige infrastructuur. Middels deze conferentie wordt ook bijgedragen aan het versterken van het brede Nederlandse profiel op belangrijke onderdelen op het gebied van adaptatie.

Ik nodig u en uw Kamer van harte uit om deel te nemen aan deze #AdaptationSummit en u in te schrijven via www.cas2021.com. Ik voeg het programma van de conferentie in de bijlage toe.

Hoogachtend,

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT,

drs. C. van Nieuwenhuizen Wijbenga

Bijlage

Download hier het Programma van de Climate Adaptation Summit 2021

Voetnoten

  1. Kamerstukken II 2019/20, 32 813 nr. 498

  2. Kamerstukken II 2019/20, 31 793 nr. 194

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter