Menu

Filter op
content
Klimaatweb
0

Kamerbrief over houtige biomassa in de SDE++

Staatssecretaris Yeşilgöz-Zegerius (EZK) stuurt de Tweede Kamer een brief over houtige biomassa in de SDE++.

30 september 2021

Kamerstuk: kamerbrief

Kamerstuk: kamerbrief

Tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen heeft de minister-president (MP) de motie-Ouwehand (Kamerstuk 35 925, nr. 29) het oordeel ‘Ontraden’ gegeven. De motie verzoekt het demissionaire kabinet om houtige biomassa uit te sluiten van deze extra SDE++-subsidies. Naar aanleiding van dit oordeel heeft het lid Segers (CU) de vraag gesteld of de extra € 3 miljard voor de SDE++, die met de Augustusbesluitvorming aan de reeds beschikbare SDE++-middelen voor 2022 zijn toegevoegd, überhaupt beschikbaar is voor de subsidiëring van houtige biomassa. De MP heeft toegezegd hier een verduidelijkende brief over te zullen sturen. Hierbij voldoe ik aan die toezegging.

Voor de beantwoording van deze vraag is het belangrijk om onderscheid te maken tussen houtige biomassa voor hoogwaardige toepassingen van houtige biomassa en laagwaardige toepassingen van houtige biomassa.

Hoogwaardige toepassingen van houtige biomassa binnen de SDE++

Bij hoogwaardige toepassingen van houtige biogrondstoffen gaat het om toepassingen waar nu en op de lange termijn geen duurzaam alternatief voor handen is. We hebben het dan - voor toepassingen die voor de SDE++ in aanmerking komen - over duurzame brandstoffen voor zwaar transport en wegverkeer (geavanceerde biobrandstoffen), duurzame energie voor de industrie (hoge temperatuurwarmte) en groen gas (ter vervanging van aardgas).

Zonder deze hoogwaardige toepassingen van houtige biogrondstoffen is het realiseren van de klimaatdoelen, ook richting 2050, niet mogelijk.

De extra € 3 miljard voor de SDE++ is beschikbaar voor deze toepassingen.

Laagwaardige toepassingen houtige biomassa binnen de SDE++

Bij de laagwaardige toepassingen van houtige biomassa gaat het met betrekking tot de SDE++ om de inzet van houtige biomassa voor de productie van warmte voor met name de gebouwde omgeving en de glastuinbouw. Deze toepassing komt dit jaar niet voor subsidie in aanmerking in afwachting op het afbouwpad voor dergelijke subsidies, in verband met de uitvoering van de motie van Esch (30 175, nr. 372).

Of de extra € 3 miljard beschikbaar is voor subsidie voor lage temperatuurwarmte is daarmee afhankelijk van de besluitvorming van een nieuw kabinet over het afbouwpad.

Het is van belang dat een verstandig afbouwpad wordt vastgesteld, omdat het acuut stoppen met de subsidiëring van houtige biomassa voor lage temperatuurwarmte het realiseren van de 2030-klimaatdoelen in met name de gebouwde omgeving en glastuinbouw bijna onmogelijk en veel duurder maakt.

Oordeel motie Ouwehand

Ik hoop hiermee de gevraagde duidelijkheid te hebben geschept. Mocht de bovengenoemde motie-Ouwehand na ontvangst van deze brief toch in stemming gebracht worden, dan behoudt deze het oordeel ontraden, zoals ook tijdens de APB is aangegeven. De reden hiervoor is tweeledig. Ten eerste geldt dat het niet mogelijk is om in de toekenning van de SDE++-middelen onderscheid te maken tussen de regulier beschikbare middelen voor de SDE++ 2022 en de middelen die door het kabinet bij de Miljoenennota extra beschikbaar zijn gesteld. De SDE++ werkt daarbij als een tender, waardoor niet van te voren te zeggen is naar welke technieken de subsidie gaat. De motie is daarmee niet uitvoerbaar. Ten tweede geldt dat het – zoals hierboven reeds toegelicht - van essentieel belang is dat SDE++-subsidies voor 2022, inclusief de extra middelen, beschikbaar blijven voor de hoogwaardige toepassingen van houtige biogrondstoffen voor bedrijven die geen alternatief hebben, om de doelen te kunnen halen en omdat alternatieven duurder zijn.

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter