Menu

Filter op
content
PONT Klimaat

0

ACM: in 2024 geen volumekorting meer voor grootverbruikers van elektriciteit

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) schaft de korting af op de transporttarieven voor grootverbruikers die veel elektriciteit over een lange periode verbruiken. Uit extern onderzoek in opdracht van de ACM blijkt dat bedrijven die de korting in het kader van de volumecorrectieregeling (VCR) ontvangen in de praktijk geen lagere kosten voor netwerkbedrijven veroorzaken dan andere verbruikers. De kortingsregeling is daarom niet gerechtvaardigd.

ACM 24 mei 2023

Nieuws-persbericht

Nieuws-persbericht

De ACM heeft aangekondigd dat de korting met ingang van 2024 zou komen te vervallen, tenzij uit het onderzoek zou blijken dat de korting gebaseerd is op daadwerkelijk lagere kosten voor het netbeheer en dus gerechtvaardigd is. Aanleiding hiervoor was een uitspraak van het Europese Hof in 2021 waaruit volgt dat de wetgever de kortingsregeling niet had mogen vastleggen in de wet maar dat het geven van een dergelijke korting op de tarieven aan de ACM is om te bepalen.

De ACM heeft het onderzoek naar de VCR in maart 2023 ter consultatie gepubliceerd. De ontvangen zienswijzen hebben niet geleid tot aanpassing van de resultaten van het onderzoek. Netbeheerders onderschrijven in hun gezamenlijke reactie dat de bedrijven die korting ontvangen op grond van de VCR geen lagere netkosten veroorzaken. Het merendeel van de overige zienswijzen is afkomstig van bedrijven die de afgelopen jaren een volumekorting hebben ontvangen. Deze bedrijven wijzen er op dat het afschaffen van de VCR nadelig is voor hun concurrentiepositie en het gelijke speelveld in Europa. Zij pleiten daarom voor een overgangsregeling of een vervangende kortingsregeling. Daarnaast geven bedrijven aan dat zij met het wegvallen van de VCR minder kunnen investeren in de energietransitie.

Voortzetting van de volumekorting voor de kleine groep grootverbruikers leidt er toe dat andere verbruikers van elektriciteit meer moeten betalen dan de feitelijke kosten die zij veroorzaken. Dit is in strijd met Europese wetgeving die voorschrijft dat tarieven voor het netgebruik op daadwerkelijke kosten gebaseerd moeten zijn. De ACM mag bij het vaststellen van de tarieven voor netbeheerders dus geen rekening houden met de (internationale) concurrentiepositie van bedrijven.

De kortingsregeling past ook niet bij de toenemende behoefte aan flexibiliteit als gevolg van de energietransitie en actuele netcongestie. De VCR beloont een stabiel verbruiksprofiel en stimuleert daarmee grootverbruikers niet om hun verbruik aan te passen en flexibel in te spelen op bijvoorbeeld de beschikbaarheid van duurzame energie van windmolens en zonnepanelen. In het kader van de energietransitie is juist deze flexibiliteit gewenst. De VCR draagt dus niet bij aan de energietransitie.

De ACM heeft het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) per brief geïnformeerd over het afschaffen van de VCR. De ACM heeft deze brief samen met de ontvangen zienswijzen en een presentatie over de reactie op die zienswijzen op de website gepubliceerd.

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter