Menu

Filter op
content
PONT Klimaat

0

Een boost voor groen gas en een nieuwe inboekverplichting voor energiebedrijven

Het wetsvoorstel Jaarverplichting Groen Gas ligt ter consultatie. Deze wet moet bijdragen aan de groei van het aandeel groen gas van 0,2 bcm (billiion cubic meters) in 2022 naar 2 bcm in 2030. Energiebedrijven die gas leveren aan (kleine) eindverbruikers worden daarom verplicht een percentage van hun leveringen (administratief) uit groen gas te laten bestaan.

24 juli 2023

Door energiebedrijven geleverd gas moet vanaf het kalenderjaar 2025 een bepaald percentage ‘groen gas’ bevatten. Dit moeten energiebedrijven administratief verantwoorden door ‘Groen Gas Eenheden’ in te leveren bij de toezichthouder. Deze GGE’s worden toegekend per kilogram CO2-equivalent ketenreductie. Deze ketenreductie kan worden aangetoond door het inboeken van Garanties Van Oorsprong voor groen gas. Energiebedrijven moeten vóór 1 mei rapporteren over hun gasleveringen in het voorgaande kalenderjaar en vervolgens vóór 1 juli voldoende GGE’s inleveren bij de Nederlandse Emissieautoriteit via het nieuwe GGE-register. GGE’s zijn tot zekere hoogte verhandelbaar en zijn daarmee meer liquide dan dispensatierechten onder de CO2-heffing, maar minder liquide dan bijvoorbeeld emissierechten.

Ook producenten van groen gas worden aan extra voorschriften gebonden; zij moeten een duurzaamheidsboekhouding gaan voeren over het geproduceerde groene gas en in bepaalde gevallen ook een massabalans. Daarnaast zal de bijmengverplichting gevolgen hebben voor de SDE++-subsidies voor groen gas (d.m.v. het correctiebedrag).

Het niet naleven van deze regelgeving zal flink worden gesanctioneerd; het voorstel voert voor bepaalde overtredingen bestuurlijke boetes in van EUR 450.000 per overtreding of zelfs 10% van de omzet. Het is dus verstandig tijdig op dit systeem voor te bereiden. Overigens spreekt de toelichting bij het voorstel over regeldrukkosten voor energiebedrijven van EUR 7k (eenmalige voorbereidings- en invoeringskosten) en jaarlijks EUR 21k, maar dat lijkt een zeer lage inschatting te zijn gelet op alle veranderingen.

Verdere details zijn nog niet duidelijk; die zullen op een later moment in lagere regelgeving worden opgenomen. Het nieuwe systeem moet in werking treden vóór 1 januari 2025 (omdat over 2025 de eerste GGE’s moeten worden ingeleverd). Tot 8 september a.s. kunnen reacties worden ingediend op het conceptwetsvoorstel. De stukken zijn hier(1) te raadplegen.

Let op! De jaarverplichting komt naast de toepassing van de ETS2-regelgeving op de gebouwde omgeving. Naast GGE’s moeten energieproducenten ook 'gewoon' emissierechten inleveren bij de NEa (als de jaarverplichting en ETS2 in werking zijn getreden).

Voetnoot

1 https://www.internetconsultatie.nl/groengas/b1

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

KENNISPARTNER

Léone Klapwijk