Menu

Filter op
content
Klimaatweb
0

Integrale benadering voor toekomstbestendig vastgoed

De afgelopen jaren is het een vanzelfsprekende norm geworden dat bedrijven een portefeuille routekaart opstellen, inclusief een strategie om CO2-reductiedoelstellingen te realiseren. Dit moeten bedrijven doen om bij te dragen aan het behalen van de doelstellingen uit sectorale routekaarten, het klimaatakkoord en het akkoord van Parijs.

26 oktober 2022

Naast de opwarming van de aarde, hebben we als maatschappij ook te maken met: extremer weer, schaarser worden van drinkwater, biodiversiteitsverlies, uitputting van grondstoffen en afbraak de bestaande natuur. Om deze problemen tegen te gaan is een bredere duurzaamheidsambitie nodig dan alleen de focus op CO2 reductie.

Formuleer een ambitie op de thema’s: emissievrij, circulair, klimaatadaptief en natuurinclusief

Zorg ten eerste dat de duurzaamheidsambities waaraan de organisatie wil bijdragen helder zijn. Bijvoorbeeld op basis van de Sustainable Development Goals. Voor de gebouwde omgeving worden in het ‘Beleidsprogramma versnelling verduurzaming gebouwde omgeving’ vier relevante thema’s genoemd, namelijk: Emissievrij, circulair, klimaatadaptief en natuurinclusief. Voor toekomstbestendige gebouwen is het van belang dat deze vier thema’s mee meegenomen worden in het beleid en ontwerpuitgangspunten.

Reserveer vervolgens budget per ambitie/thema. Zorg dus dat naast een budget voor het reduceren van het energieverbruik van gebouwen, ook budget is om de biodiversiteit op het terrein te verbeteren en om circulaire materialen te gebruiken. Op die aspecten kan vaak met relatief weinig kosten veel effect worden behaald.

Integraal verduurzamingskader vastgoed

Wij hebben een checklist ontwikkeld waar mee je kunt controleren in hoeverre er verduurzamingsmaatregelen worden genomen die bijdragen aan de doelstellingen. De checklist zorgt ervoor dat niet alleen maatregelen voor CO2 reductie worden genomen, maar ook maatregelen voor circulariteit, biodiversiteit, waterkringloop. De checklist is nu gratis te downloaden. 

Maak ruimte voor groen en blauw op en rondom het gebouw

Doordat de thema’s emissievrij, circulair, klimaatadaptief en natuurinclusief met elkaar zijn vervlochten ontstaan er kansen om maatregelen te plannen die effect hebben op meerdere thema’s.

Het biedt kansen om de bovengenoemde thema’s integraal te benaderen waarbij simpelweg meer ruimte wordt gegeven aan de natuur. Dat kan relatief gemakkelijk worden gedaan door plaats toe te wijzen aan groen en blauw, en aan te sluiten op bestaande structuren. 

Door dit te doen wordt effect behaald op zowel het thema CO2-reductie, biodiversiteit als klimaatadaptatie. De overmatige emissies, vervuiling van de leefomgeving, droogte en biodiversiteitsverlies zijn onder andere symptomen van menselijke aantasting van de natuur. Door ruimte de geven aan natuur wordt onder andere: CO2 opgenomen; verbetert de kwaliteit van de bodem en vermeerdert de aanwezig flora en fauna.

Stuur op het effect in plaats van de maatregel

Het is van belang dat de verduurzamingsmaatregelen geen doel op zich worden, maar dat de verduurzamingsmaatregelen bijdragen aan het beoogde verduurzamingseffect. Zo voorkom je een leegstaand bijenhotel naast een zonnepark.

Als je als organisatie vastgoed wil verduurzamen neem dan zowel het gebouw als het terrein mee in de scope van het project. Let daarnaast op dat hetgeen wat je doet, daadwerkelijk effect heeft.

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter