Menu

Filter op
content
PONT Klimaat

0

Kabinet komt met concept Ruimtelijk afwegingskader klimaatadaptieve gebouwde omgeving

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft op 30 mei een kamerbrief verstuurd over het concept ‘ruimtelijk afwegingskader klimaatadaptieve gebouwde omgeving’. Het instrument geeft meer duidelijkheid over waar en hoe gebouwd kan worden. In de brief geeft Minister Mark Harbers verdere toelichting over het conceptkader.

Kennisportaal Klimaatadaptatie 12 juni 2023

Nieuws-persbericht

Nieuws-persbericht

Rekening houden met het water- en bodemsysteem

Het concept ruimtelijk afwegingskader is een eerste uitwerking van de structurerende keuze 21 over de locatiekeuze bij nieuwbouw uit de Kamerbrief water en bodem sturend. Het afwegingskader heeft als doel om bij bouwplannen meer rekening te houden met de grenzen van het water- en bodemsysteem. Zo helpt het provincies om regionaal weloverwogen keuzes te maken bij het vormgeven van bouwplannen. Het afwegingskader is geen instrument dat voorschrijft of er wel of niet gebouwd kan worden op een bepaalde locatie.

Beslisboom maakt risico’s inzichtelijk

In het conceptkader is een beslisboom opgenomen die provincies kunnen gebruiken bij het bepalen waar ze gaan bouwen en hoe ze dat doen. De beslisboom maakt inzichtelijk welke risico’s er zijn vanuit het water- en bodemsysteem. Denk aan het overstromingsrisico, de verwachte bodemdaling en de drinkwaterbeschikbaarheid. De klimaatscenario’s voor 2100 en bestaande normen uit de Waterwet zijn leidend voor het kader.

Samenhang met de maatlat

Dit voorjaar kwam het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) samen met het ministerie van Binnenlandse zaken (BZK) en het ministerie van Landbouw, Natuur en Visserij (LNV) met de landelijke maatlat voor een groene klimaatadaptieve gebouwde omgeving. Het ruimtelijk afwegingskader gaat over de vraag waar het beste gebouwd kan worden. De landelijke maatlat geeft aan hoe klimaatadaptief bouwen er in de praktijk uitziet. Hoe beter de locatiekeuze met het oog op het water- en bodemsysteem, hoe makkelijker het ook zal zijn om een gebied klimaatadaptief in te richten en daarmee te voldoen aan de landelijke maatlat.

Toewerken naar definitief kader

Het afwegingskader is op dit moment een concept. Komende maanden vindt samen met provincies een evaluatie plaats om te kijken waar nog ruimte is voor verbetering. Het plan is om in het najaar van 2023 met definitief ruimtelijk afwegingskader te komen. Het kader geldt voor projecten waarvan op 1 januari 2025 nog geen bestemmingsplan is vastgesteld. Voor andere projecten wordt het zoveel mogelijk toegepast.

Bijlagen

Beslisboom concept ruimtelijk afwegingskader

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter