Menu

Filter op
content
Klimaatweb
0

Klimaatverandering: akkoord over een ambitieuzer emissiehandelssysteem (ETS)

Op zaterdagavond kwamen EP-leden en EU-regeringen overeen om het emissiehandelssysteem te hervormen om de industriële emissies verder te verminderen en meer te investeren in klimaatvriendelijke technologieën.

Europees Parlement 19 december 2022

Nieuws-persbericht

Nieuws-persbericht

Dit persbericht is digitaal vertaald

Het EU-emissiehandelssysteem (ETS), dat het beginsel "de vervuiler betaalt" verankert, vormt de kern van het Europese klimaatbeleid en is van cruciaal belang voor het bereiken van de doelstelling van klimaatneutraliteit in de EU. Door een prijs te zetten op de uitstoot van broeikasgassen, heeft het ETS geleid tot aanzienlijke reducties van de uitstoot in de EU, aangezien industrieën een stimulans hebben om hun uitstoot te verminderen en te investeren in klimaatvriendelijke technologieën.

Hogere ambities voor 2030

De emissies in de ETS-sectoren moeten tegen 2030 met 62% zijn verminderd ten opzichte van 2005, wat een procentpunt meer is dan voorgesteld door de Commissie. Om deze reductie te bereiken, wordt de EU-brede hoeveelheid rechten eenmalig verlaagd met 90 Mt Co2-equivalenten in 2024 en 27 Mt in 2026 in combinatie met een jaarlijkse verlaging van rechten met 4,3% van 2024-27 en 4,4% van 2028-30.

Uitfasering van gratis rechten voor bedrijven

De kosteloze emissierechten aan industrieën in het ETS worden als volgt afgebouwd:

2026: 2,5%, 2027: 5%, 2028: 10%, 2029: 22,5%, 2030: 48,5%, 2031: 61%, 2032: 73,5%, 2033: 86%, 2034: 100%.

Het Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM), waarover EP-leden eerder deze week een akkoord bereikten met EU-regeringen om koolstoflekkage te voorkomen, zal in hetzelfde tempo worden ingevoerd als de gratis emissierechten in het ETS. Het CBAM gaat daarom in 2026 van start en zal in 2034 volledig zijn ingevoerd.

Uiterlijk in 2025 beoordeelt de Commissie het risico van koolstoflekkage voor in de EU geproduceerde goederen die bestemd zijn voor uitvoer naar niet-EU-landen, en indien nodig dient zij een WTO-conform wetgevingsvoorstel in om dit risico aan te pakken. Daarnaast zullen naar schatting 47,5 miljoen emissierechten worden gebruikt om nieuwe en aanvullende financiering aan te trekken om elk risico op exportgerelateerde koolstoflekkage aan te pakken.

Een ETS II voor gebouwen en transport

Tegen 2027 zal een apart nieuw ETS II voor brandstof voor wegvervoer en gebouwen worden vastgesteld dat een prijs zal zetten op de emissies van deze sectoren. Dit is een jaar later dan voorgesteld door de Commissie. Op verzoek van het Parlement zal ook brandstof voor andere sectoren, zoals de productie, worden bestreken. Bovendien zou ETS II kunnen worden uitgesteld tot 2028 om burgers te beschermen, als de energieprijzen uitzonderlijk hoog zijn. Bovendien zal er een nieuw prijsstabiliteitsmechanisme worden opgezet om ervoor te zorgen dat als de prijs van een emissierecht in ETS II boven de 45 EUR stijgt, er 20 miljoen extra emissierechten worden vrijgegeven.

Financiering van de groene transitie

Er komt meer geld beschikbaar voor innovatieve technieken en modernisering van het energiesysteem.

Het Innovatiefonds wordt verhoogd van de huidige 450 naar 575 miljoen emissierechten.

Het moderniseringsfonds zal worden verhoogd door 2,5% extra emissierechten te veilen ter ondersteuning van EU-landen met een bbp per hoofd van de bevolking van minder dan 75% van het EU-gemiddelde.

Alle nationale inkomsten uit de veiling van ETS-emissierechten worden besteed aan klimaatgerelateerde activiteiten.

De EP-leden en de Raad kwamen ook overeen om een Sociaal Klimaatfonds op te richten voor de meest kwetsbaren. Een meer gedetailleerd persbericht hierover is hier beschikbaar.

Inclusief emissies door scheepvaart

Zoals meerdere malen door het Parlement is gevraagd, zal het ETS voor het eerst worden uitgebreid tot het zeevervoer. U kunt hier meer lezen over dit deel van de overeenkomst.

Marktstabiliteitsreserve

24% van alle ETS-emissierechten zal in de marktstabiliteitsreserve worden geplaatst om mogelijke onevenwichtigheden tussen het aanbod van en de vraag naar emissierechten op de markt als gevolg van externe schokken, zoals die veroorzaakt door COVID-19, op te vangen.

Afval

EU-landen moeten de emissies van verbrandingsinstallaties voor huishoudelijk afval vanaf 2024 meten, rapporteren en verifiëren. Uiterlijk op 31 januari 2026 dient de Commissie een rapport in met als doel dergelijke installaties vanaf 2028 op te nemen in het EU-ETS met een mogelijke opt-out tot 2030 ten laatste.

Citaat

Na de deal zei rapporteur Peter Liese (EVP, DE): “Deze deal zal tegen lage kosten een enorme bijdrage leveren aan de strijd tegen klimaatverandering. Het zal burgers en de industrie ademruimte geven in moeilijke tijden en een duidelijk signaal geven aan de Europese industrie dat het loont om te investeren in groene technologieën.”

Op maandag 19 december om 10.30 uur staat een online persconferentie gepland. Meer informatie over hoe je het hier kunt volgen.

Volgende stappen

Het Parlement en de Raad zullen de overeenkomst formeel moeten goedkeuren voordat de nieuwe wet in werking kan treden.

Achtergrond

Het ETS maakt deel uit van het "Fit for 55 in 2030-pakket", het plan van de EU om de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met ten minste 55% te verminderen ten opzichte van het niveau van 1990, in overeenstemming met de Europese klimaatwet. EP-leden hebben al overeenkomsten gesloten met EU-regeringen over CBAM, CO2-auto's, LULUCF, Effort Sharing en ETS-luchtvaart.

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

KENNISPARTNER

Léone Klapwijk