Menu

Zoek op
rubriek
Klimaatweb
0

De mobiliteitssector is in zijn geheel sinds 1990 qua afstoot het minst afgenomen en juist toegenomen, een ontwikkeling die ondanks technische innovaties in de lijn der verwachting zal blijven groeien vanwege het toenemende luchtvaartverkeer. Het kabinet erkent daarom dat het hoog tijd is om Nederland voorloper te maken op het gebied van duurzaam vliegverkeer en zo in 2050 klimaatneutraal te zijn. De luchtvaart zal zich om dit doel te bereiken opnieuw moeten uitvinden wat innovaties vergt in alle aspecten van de luchtvaart.

Actieprogramma

Als het beleid ongewijzigd blijft, kan het aandeel van de wereldwijde CO2-uitstoot van de luchtvaart in 2050 toenemen van 2% tot meer dan 20%. Er zijn al diverse projecten in ontwikkeling die aan een schone en duurzame toekomst voor de luchtvaart moeten bijdragen. In Nederland wordt in een nationaal actieprogramma voor stapsgewijze emissiereductie samengewerkt aan de volgende plannen: in 2030 emissieloze luchthavens, in 2050 klimaatneutraliteit en in 2070 een emissievrije luchtvaart. Dit specifieke actieprogramma voor de luchtvaart is onderdeel van een sectorbrede aanpak vanuit het Rijk om de totale stikstofuitstoot te verminderen.

Innovaties

Ook heeft Nederland in de Luchtvaartnota2 ambities gesteld voor een duurzame luchtvaart, waaronder het doel om in 2050 de commerciële luchtvaart op de korte afstanden volledig elektrisch uit te voeren. Technische innovaties zoals deze zijn essentieel om alle vastgestelde doelen te behalen, maar gelukkig ligt het onderzoek naar verduurzaming allesbehalve stil. Zo komen er steeds meer potentiële alternatieve brandstoffen, zoals kerosine uit biobased reststromen, en werpt de florerende waterstofindustrie ook voor de vliegtuigmotoren zijn vruchten af. Steun van de overheid is echter cruciaal voor de stimulatie van innovaties; niet alleen in financieel opzicht, maar ook voor toegang tot belangrijke netwerken.

Beleid

Naast technische innovatie is er ook nog veel te winnen op het gebied van beleid. Met de aangescherpte klimaatdoelen van het coalitieakkoord worden er echter belangrijke stappen in de goede richting gezet. Het klimaatbeleid met betrekking tot luchtvaart staat tijdens kabinet-Rutte IV namelijk in het teken van een verhoogde vliegticketbelasting, de verdere verduurzaming van vliegtuigbrandstoffen en de ondersteuning van kerosineaccijns op EU-niveau. Dit zijn ambitieuze afspraken, maar ze zijn meer dan nodig om klimaatneutraliteit in 2050 te bereiken.

Dit dossier richt zich op nieuws, beleid, publicaties en jurisprudentie omtrent de transitie naar een klimaat neutrale luchtvaartsector.