Menu

Zoek op
rubriek
Klimaatweb
0


De lucht bestaat voor 78% uit stikstof. Op zichzelf is dit niet schadelijk voor mens en milieu, maar in bepaalde verbindingen wel. De stikstofproblematiek gaat over stikstofoxiden (een verbinding van stikstof en zuurstof) en ammoniak (stikstof en waterstof). Deze verbindingen kunnen schadelijk zijn voor mens en milieu. Nederland is de grootste stikstof-uitstoter van Europa. Men spreekt ook wel van de ‘stikstofcrisis’.

Ammoniak

Ammoniak komt voornamelijk vrij in de landbouw door het gebruik van (kunst)mest en de stikstof die dieren uitstoten. Dit heeft voornamelijk effect op de natuur doordat planten en bodem ammoniak opnemen. Sommige planten hebben hier baat bij, maar anderen verdwijnen hierdoor. Dit kan vervolgens leiden tot een afname in biodiversiteit.

Stikstofoxide

Deze verbinding komt voornamelijk uit uitlaatgassen in het verkeer en de bouw, namelijk wanneer stikstof en zuurstof met elkaar in aanraking komen bij verbranding op hoge temperatuur.

PAS en de Stikstofwet

De Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) vormde het centrale instrument om de stikstofbelasting van Natura 2000-gebieden aan te pakken. Een uitspraak van de Raad van State op 29 mei 2019 maakte echter dat de PAS niet meer als toestemmingsbasis voor activiteiten mag worden gebruikt. Vanaf 1 juli 2021 is de nieuwe stikstofwet (Besluit stikstofreductie en natuurverbetering) in werking getreden. Het kabinet legt met deze wet vast dat de natuur sterker wordt en de stikstofdepositie omlaag gaat.

Stikstof en klimaat

Stikstof is geen broeikasgas en heeft daarom geen direct effect op klimaatverandering. De stikstof- en klimaatcrisis zijn echter wel met elkaar verbonden. Ten eerste hebben veel maatregelen die de stikstofuitstoot proberen in te dammen, ook effect op de uitstoot van broeikasgassen. Minder verkeer leidt tot minder CO2-uitstoot, een kleinere veestapel leidt tot minder methaan.

Daarnaast speelt biodiversiteit een belangrijke rol in klimaatverandering. Niet alleen is klimaatverandering schadelijk voor de biodiversiteit. De afname van biodiversiteit zal klimaatverandering ook versnellen.

Ten derde leidt de uitstoot van stikstof tot de productie van lachgas. Een nog veel sterker broeikasgas dan koolstofdioxide (CO2).