Menu

Zoek op
rubriek
Klimaatweb
0
Artikelnummer: 9781680957730 Categorieën: , ,
Engels |
1 januari 1900
 | 
0,0 rating
(0)
Animal Manure Recycling
Many environmental problems of current concern are due to the high production and local accumulations of organic wastes that are too great for the basic degradation processes inherent in nature. With adequate application rates, animal manure constitutes a valuable resource as a soil fertilizer, as it provides a high content of macro- and micronutrients for crop growth and represents a low-cost, environmental-friendly alternative to mineral fertilizers. Improper disposal of animal manure poses a threat to the environment. Recycling manure cannot only protect the local environment but can also save you money. Spreading animal manure can contribute to harmful urban run-off that contains bacteria and nutrients that pollute our local groundwater. Throwing it away in the trash takes up valuable landfill space and wastes natural resources. A rapidly changing and expanding livestock and poultry production sector, in addition to increasing human waste, due to ever increasing human population, means there is also an increase in livestock manure, which if not utilized and managed can lead to a range of environmental problems. Historically, manure was used as a fertilizer, but after overuse of chemical fertilizers for decades, manure is again being used for organic farming for crop fertilization and soil amelioration, and biofuel production. This book, Animal Manure Recycling Treatment and Management presents an overview of environment friendly principles and practices used for managing animal manure more efficiently and in a sustainable manner for creating a consistent fertilizer product. In addition to the manure management, this book also describes technologies for converting manure to biogas and management of gaseous emissions and run off of manure derived greenhouse gases. Livestock production is experiencing dynamic growth and specialisation, and is facing the challenge of ensuring that changes in production systems include the development of environmentally friendly manure management systems. This book provides an overview of manure management systems and technologies for removing solid and liquid manure from animal houses, storage, transport and application in the field. The overview includes specific descriptions and applicability of potential technologies in terms of capability, costs, environmental impact and so on. Methods needed to manage the manure are also presented. The introduction of appropriate management technologies could thus mitigate the health and environmental risks associated with the overproduction of organic wastes derived from the livestock industry by stabilizing them before their use or disposal. Stabilisation involves the decomposition of an organic material to the extent of eliminating the hazards and is normally reflected by decreases in microbial biomass and its activity and in concentrations.
Veel milieuproblemen die momenteel zorgen baren, zijn te wijten aan de hoge productie en de plaatselijke accumulatie van organische afvalstoffen die te groot zijn voor de elementaire afbraakprocessen die inherent zijn aan de natuur. Bij een adequate bemesting vormt dierlijke mest een waardevolle hulpbron als meststof voor de bodem, aangezien het een hoog gehalte aan macro- en micronutriënten voor de groei van gewassen bevat en een goedkoop, milieuvriendelijk alternatief voor minerale meststoffen vormt. Onjuiste verwijdering van dierlijke mest vormt een bedreiging voor het milieu. Het recycleren van mest kan niet alleen het plaatselijke milieu beschermen, maar kan u ook geld besparen. Het verspreiden van dierlijke mest kan bijdragen tot schadelijke afspoeling in de stad, die bacteriën en voedingsstoffen bevat die ons grondwater vervuilen. Het weggooien ervan in de vuilnisbak neemt waardevolle stortplaatsruimte in beslag en verspilt natuurlijke hulpbronnen. Een snel veranderende en groeiende veeteelt- en pluimveeproductiesector betekent, naast de toename van menselijk afval als gevolg van de steeds toenemende bevolking, ook een toename van dierlijke mest, die, indien niet benut en beheerd, kan leiden tot een reeks milieuproblemen. Historisch werd mest gebruikt als meststof, maar na decennia van overmatig gebruik van chemische meststoffen, wordt mest opnieuw gebruikt in de biologische landbouw voor bemesting van gewassen en bodemverbetering, en voor de productie van biobrandstoffen. Dit boek, Animal Manure Recycling Treatment and Management, geeft een overzicht van milieuvriendelijke principes en praktijken die worden gebruikt om dierlijke mest efficiënter en op een duurzame manier te beheren en zo een consistent meststofproduct te creëren. Naast het mestbeheer beschrijft dit boek ook technologieën voor het omzetten van mest in biogas en het beheer van gasvormige emissies en afspoeling van van mest afgeleide broeikasgassen. De veehouderij maakt een dynamische groei en specialisatie door en staat voor de uitdaging ervoor te zorgen dat veranderingen in productiesystemen ook de ontwikkeling van milieuvriendelijke mestbeheersystemen omvatten. Dit boek geeft een overzicht van mestbeheersystemen en technologieën voor de verwijdering van vaste en vloeibare mest uit stallen, opslag, transport en toepassing in het veld. Het overzicht omvat specifieke beschrijvingen en toepasbaarheid van potentiële technologieën in termen van mogelijkheden, kosten, milieueffecten enzovoort. Ook de methoden die nodig zijn voor het beheer van de mest worden gepresenteerd. De invoering van geschikte beheerstechnologieën zou aldus de gezondheids- en milieurisico’s kunnen verminderen die verbonden zijn aan de overproductie van organisch afval afkomstig van de vee-industrie, door het te stabiliseren voordat het wordt gebruikt of verwijderd. Stabilisatie houdt in dat een organisch materiaal zodanig wordt afgebroken dat de gevaren worden weggenomen, wat gewoonlijk tot uiting komt in een afname van de microbiële biomassa en de activiteit en concentraties daarvan.
€213.35

Product delen

Specificaties
Reviews

Specificaties

Uitgever (details) Van Ditmar Boekenimport B.V.
Bezorgtijd 23 dagen
Taal Engels
Gewicht
Afmetingen X X
ISBN 9781680957730
NUR SCI070000
Type Boek BB