Menu

Zoek op
rubriek
Klimaatweb
0
Artikelnummer: 9783319986807 Categorie:
Engels |
1 januari 2018
 | 
0,0 rating
(0)
Handbook of Climate Change and Biodiversity

This book comprehensively describes essential research and projects on climate change and biodiversity. Moreover, it includes contributions on how to promote the climate agenda and biodiversity conservation at the local level. Climate change as a whole and global warming in particular are known to have a negative impact on biodiversity in three main ways. Firstly, increases in temperatures are detrimental to a number of organisms, especially those in sensitive habitats such as coral reefs and rainforests. Secondly, the pressures posed by a changing climate may lead to sets of responses in areas as varied as phenology, range and physiology of living organisms, often leading to changes in their lifecycles (especially but not only in reproduction), losses in productivity or even death. In some cases, the very survival of very sensitive species may be endangered. Thirdly, the impacts of climate change on biodiversity will be felt in the short term with regard to some species and ecosystems, but also in the medium and long term in many biomes. Indeed, if left unchecked, some of these impacts may be irreversible.

Many individual governments, financial institutes and international donors are currently spending billions of dollars on projects addressing climate change and biodiversity, but with little coordination. Quite often, the emphasis is on adaptation efforts, with little emphasis on the connections between physio-ecological changes and the lifecycles and metabolisms of fauna and flora, or the influence of poor governance on biodiversity. As such, there is a recognized need to not only better understand the impacts of climate change on biodiversity, but to also identify, test and implement measures aimed at managing the many risks that climate change poses to fauna, flora and micro-organisms. In particular, the question of how to restore and protect ecosystems from the impact of climate change also has to be urgently addressed.

This book was written to address this need. The respective papers explore matters related to the use of an ecosystem-based approach to increase local adaptation capacity, consider the significance of a protected areas network in preserving biodiversity in a changing northern European climate, and assess the impacts of climate change on specific species, including wild terrestrial animals. The book also presents a variety of case studies such as the Yellowstone to Yukon Conservation Initiative, the effects of climate change on the biodiversity of Aleppo pine forest in Senalba (Algeria), climate change and biodiversity response in the Niger Delta region, and the effects of forest fires on the biodiversity and the soil characteristics of tropical peatlands in Indonesia. This is a truly interdisciplinary publication, and will benefit all scholars, social movements, practitioners and members of governmental agencies engaged in research and/or executing projects on climate change and biodiversity around the world.

 

In dit boek worden essentiële onderzoeken en projecten op het gebied van klimaatverandering en biodiversiteit uitvoerig beschreven. Bovendien bevat het bijdragen over hoe de klimaatagenda en het behoud van de biodiversiteit op lokaal niveau kunnen worden bevorderd. Het is bekend dat klimaatverandering als geheel en de opwarming van de aarde in het bijzonder op drie manieren een negatieve invloed hebben op de biodiversiteit. Ten eerste zijn temperatuurstijgingen schadelijk voor een aantal organismen, vooral die in kwetsbare habitats zoals koraalriffen en regenwouden. Ten tweede kan de druk die uitgaat van een veranderend klimaat leiden tot reeksen reacties op zo uiteenlopende gebieden als fenologie, verspreidingsgebied en fysiologie van levende organismen, die vaak leiden tot veranderingen in hun levenscyclus (vooral maar niet alleen in de voortplanting), verlies van productiviteit of zelfs de dood. In sommige gevallen kan zelfs het voortbestaan van zeer gevoelige soorten in gevaar komen. Ten derde zullen de gevolgen van de klimaatverandering voor de biodiversiteit zich op korte termijn doen gevoelen voor sommige soorten en ecosystemen, maar ook op middellange en lange termijn in vele biomen. Als er niets aan wordt gedaan, kunnen sommige van deze effecten zelfs onomkeerbaar zijn.

Veel afzonderlijke regeringen, financiële instellingen en internationale donoren geven momenteel miljarden dollars uit aan projecten ter bestrijding van klimaatverandering en biodiversiteit, maar met weinig coördinatie. Vaak ligt de nadruk op aanpassingsinspanningen, terwijl er weinig aandacht is voor de verbanden tussen fysisch-ecologische veranderingen en de levenscycli en stofwisselingsprocessen van fauna en flora, of voor de invloed van slecht bestuur op de biodiversiteit. Daarom wordt erkend dat er niet alleen een beter inzicht moet worden verkregen in de gevolgen van klimaatverandering voor de biodiversiteit, maar dat er ook maatregelen moeten worden vastgesteld, getest en uitgevoerd die gericht zijn op het beheersen van de vele risico’s die klimaatverandering voor fauna, flora en micro-organismen inhoudt. Met name de vraag hoe ecosystemen kunnen worden hersteld en beschermd tegen de gevolgen van klimaatverandering, moet ook dringend worden aangepakt.

Dit boek is geschreven om in deze behoefte te voorzien. De respectieve papers gaan in op zaken die verband houden met het gebruik van een op ecosystemen gebaseerde aanpak om het lokale aanpassingsvermogen te vergroten, bekijken de betekenis van een netwerk van beschermde gebieden voor het behoud van biodiversiteit in een veranderend Noord-Europees klimaat, en beoordelen de effecten van klimaatverandering op specifieke soorten, waaronder wilde landdieren. In het boek worden ook diverse casestudies gepresenteerd, zoals het “Yellowstone to Yukon Conservation Initiative”, de effecten van klimaatverandering op de biodiversiteit van het Aleppo dennenbos in Senalba (Algerije), de reactie van klimaatverandering en biodiversiteit in de Nigerdelta en de effecten van bosbranden op de biodiversiteit en de bodemkenmerken van tropische veengebieden in Indonesië. Dit is een werkelijk interdisciplinaire publicatie, die ten goede zal komen aan alle wetenschappers, sociale bewegingen, mensen uit de praktijk en leden van overheidsinstellingen die zich bezighouden met onderzoek naar en/of de uitvoering van projecten op het gebied van klimaatverandering en biodiversiteit over de hele wereld.

€139.70

Product delen

Specificaties
Reviews

Specificaties

Uitgever (details) Van Ditmar Boekenimport B.V.
Bezorgtijd 5 dagen
Taal Engels
Gewicht 784 gr
Afmetingen 241 X 156 X 32
ISBN 9783319986807
NUR SCI088000