Menu

Zoek op
rubriek
Klimaatweb
0

Antwoorden op Kamervragen over de Strategie voor de financiering van de transitie naar een duurzame economie

Minister Jetten (Klimaat en Energie) beantwoordt Kamervragen over de Strategie voor de financiering van de transitie naar een duurzame economie. De fractie van GroenLinks heeft deze vragen gesteld.

17 januari 2022

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van de fractie van GroenLinks over de Strategie voor de financiering van de transitie naar een duurzame economie (170239U), ingezonden 19 november 2021. Op 17 december 2021 heeft u hieromtrent een uitstelbrief ontvangen.

1

Kunt u een actuele stand van zaken geven over de energiebronnen die waarschijnlijk of definitief in de taxonomie als duurzaam worden aangeduid?

Antwoord

De taxonomie wordt uitgewerkt in verschillende gedelegeerde handelingen. Deze beschrijven welke economische activiteiten onder welke voorwaarden als duurzaam worden gezien volgens de taxonomie. De aanduiding duurzaam geldt dus niet voor energiebronnen als zodanig maar voor economische activiteiten waarbij bepaalde energiebronnen worden toegepast. Inmiddels is de eerste gedelegeerde handeling aangenomen en per 1 januari jl. in werking getreden. De aanvullende gedelegeerde handeling, met betrekking tot aardgas en kernenergie, ligt ter consultatie voor bij lidstaten en experts. Middels het EU Taxonomy Compass die de Europese Commissie heeft ontwikkeld, is een actueel overzicht van de opgenomen activiteiten handzaam te raadplegen.

2

Graag ontvangen de leden van de GroenLinks-fractie een appreciatie van deze eerste delegated act in relatie tot de procedure en strategische inzet vanuit Nederland.

Antwoord

Mijn voorganger heeft vorig jaar middels bijgevoegde brief aan de Tweede Kamer een inhoudelijke weergave en appreciatie gegeven van het voorstel van de eerste gedelegeerde handeling. Dit voorstel is inmiddels onveranderd aangenomen en per 1 januari jl. in werking getreden. Het kabinet is in algemene zin tevreden met het grondige proces dat de Commissie heeft gevolgd om tot deze gedelegeerde handeling te komen, net als met het algehele ambitieniveau van deze uitwerking.

3

De tweede delegated act gas en kernenergie is voorlopig nog in de maak en nog niet gepubliceerd. Wat kunt u daar al over zeggen? Hoe kwalificeert u de claim dat gas een duurzame brandstof of een transitiebrandstof is en op welke wetenschappelijke gronden is uw kwalificatie gebaseerd? Kunt u zich een taxonomie voorstellen waarin gas gekwalificeerd wordt als duurzaam en zou u een dergelijke taxonomie steunen?

Antwoord

De aanvullende gedelegeerde handeling, met betrekking tot aardgas en kernenergie, ligt tot 21 januari in conceptversie voor bij de lidstaten en experts. In algemene zin is het kabinet kritisch over de opname van aardgas, in lijn met een motie, ingediend door het Tweede Kamerlid Thijssen. Voorts heeft Nederland zich sinds de start van de taxonomie, ruim twee jaar geleden, zowel ambtelijk als politiek uitgesproken tegen de inclusie van aardgas als duurzaam daarin. Op dit moment wordt het conceptvoorstel van de Europese Commissie nader bestudeerd.

Uw Kamer zal een appreciatie van het definitieve voorstel van de Europese Commissie ontvangen vóór het aflopen van de termijn waarin het definitieve voorstel voorligt bij de Europese Raad en het Europees Parlement, te weten vier maanden na publicatie daarvan, eventueel te verlengen twee maanden. Bij publicatie van het definitieve voorstel kan er slechts voor of tegen gestemd worden; amendementen zijn uitgesloten.

4

Hoe verhoudt het erkennen van gas als duurzame energiebron zich tot de woorden ‘action, action, action’ die de minister-president uitsprak bij zijn toespraak tijdens de klimaattop in Glasgow en tot de COP26-verklaring die Nederland heeft ondertekend?

Antwoord

Nederland maakt zich zowel mondiaal als Europees sterk voor ambitieus klimaatbeleid. Daarbij vormen wetenschappelijke inzichten de leidraad. Nederland heeft zich derhalve ook altijd uitgesproken voor een technologie-neutrale en wetenschappelijk gebaseerde taxonomie. Op basis van die wetenschap heeft Nederland zich sinds de start van de taxonomie, ruim twee jaar geleden, zowel ambtelijk als politiek uitgesproken tegen de inclusie van aardgas als duurzaam daarin.

5

De leden van de fractie van GroenLinks vragen hoe u de claim kwalificeert dat kernenergie een duurzame energiebron is en op welke wetenschappelijke gronden baseert u zich hierbij? Kunt u zich een taxonomie voorstellen waarin kernenergie gekwalificeerd wordt als duurzaam en zou u een dergelijke taxonomie steunen?

Antwoord

De taxonomie bevat criteria op basis waarvan kan worden bepaald of een activiteit als duurzaam kan worden aangemerkt. Nederland is altijd voorstander geweest van een technologie-neutrale taxonomie, op basis van de wetenschap. Zoals omschreven in de bijgevoegde brief van mijn voorganger aan de Tweede Kamer, wijst de inhoud van het separate wetenschappelijke proces rondom kernenergie in de richting van opname van kernenergie in de taxonomie. Conform een motie, ingediend door het Tweede Kamerlid Erkens, spant het kabinet zich in om kernenergie onderdeel van de taxonomie te laten zijn.

6

Bent u van mening dat als kernenergie de test van de taxonomieverordening doorstaat dit geen significante schade aanricht aan andere milieudoelen?

Antwoord

Het Joint Research Centre concludeert in haar studie over kernenergie in de taxonomie dat kernenergie niet meer schade veroorzaakt bij mens en milieu dan andere energiebronnen die al het label duurzaam hebben gekregen in de eerste gedelegeerde handeling.

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter