Menu

Zoek op
rubriek
Klimaatweb
0

Partiële vrijstelling stikstofdepositie bouwactiviteiten

Op 1 juli 2021 is de Wet natuurbescherming en het Besluit natuurbescherming op onderdelen gewijzigd. Eén van deze onderdelen is een partiele vrijstelling van de Natura 2000-vergunningplicht op grond van artikel 2.9a Wet natuurbescherming.

4 augustus 2021

Blog

Blog

De gevolgen van de stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden die wordt veroorzaakt door bij algemene maatregel van bestuur aangewezen activiteiten van de bouwsector, worden buiten beschouwing gelaten voor de toepassing van artikel 2.7, tweede lid. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen nadere regels worden gesteld.

Samengevat: stikstofdepositie van de aangewezen activiteiten van de bouwsector hoeven niet betrokken te worden bij de Wnb-vergunningplicht. In artikel 2.5 van het Besluit natuurbescherming zijn deze activiteiten aangewezen:

Als activiteiten van de bouwsector als bedoeld in artikel 2.9a van de wet worden aangewezen: a. het verrichten van een bouwactiviteit of een sloopactiviteit die het feitelijk verrichten van bouw- of sloopwerkzaamheden aan een bouwwerk betreft, met inbegrip van de daarmee samenhangende vervoersbewegingen; b. het aanleggen, veranderen of verwijderen van een werk, met inbegrip van de daarmee samenhangende vervoersbewegingen.

De reikwijdte van de partiele wijziging is erg ruim.

  • het bouwen van een bouwwerk (waaronder ook het vernieuwen, veranderen en vergroten van bestaande bouwwerken);

  • het slopen van een bouwwerk, en/of;

  • het aanleggen, veranderen en verwijderen van een werk. Inclusief vervoersbewegingen tijdens de aanleg.

In de memorie van toelichting is een ruimte lijst van voorbeelden opgenomen waaronder de bouw en sloop van utiliteitsgebouwen, bouw- en aanlegactiviteiten voor duurzame energie opwekking en het verplaatsen van grond in het kader van bouwrijp maken van een terrein.

Voor de natuurvergunning blijven er 2 opties over. Als er geen andere significante gevolgen zijn (behoudens stikstof depositie tijdens aanleg) op Natura 2000-gebieden, dan is er géén natuurvergunning nodig. Als er wel andere effecten zijn (bijvoorbeeld geluid), dan gaat het om een partiële vrijstelling en moet een natuurvergunning worden aangevraagd, waarbij de stikstofdepositie tijdens de aanlegfase buiten beschouwing kan worden gelaten.

Reacties

Laat een reactie achter