Menu

Zoek op
rubriek
Klimaatweb
0

Voorlopige verdeling € 40 mln voor uitvoering Klimaatakkoord

Voor gemeenten is € 40 miljoen beschikbaar gesteld voor de uitvoeringstaken van het Klimaatakkoord. Deze middelen zijn bedoeld als overbruggingsbudget om de uitvoering van het bestaande klimaatbeleid in 2022 te kunnen voortzetten.

VNG 7 april 2022

Nieuws-persbericht

Nieuws-persbericht

Zoals eerder aangekondigd in de decembercirculaire 2021 (par. 3.3.4) heeft het vorige kabinet in de rijksbegroting voor 2022 € 72,5 miljoen beschikbaar gesteld voor de klimaatakkoordtaken van gemeenten, ondersteuning van medeoverheden en RES. Dit om te voorkomen dat de uitvoering van het Klimaatakkoord stil komt te vallen. Van deze € 72,5 miljoen is € 40 miljoen bestemd voor uitvoeringskosten gemeenten.

Deze middelen zijn bedoeld als overbruggingsbudget om de uitvoering van het bestaande klimaatbeleid in 2022 te kunnen voortzetten. Het budget kan onder meer worden ingezet voor het opstellen van transitievisies warmte en uitvoeringsplannen (wijkgerichte aanpak), de uitrol van laadpalen en ruimtelijke processen ten behoeve van duurzame energie.

Verdeling gemeenten

Van de € 40 mln. die nu wordt uitgekeerd, gaat € 38,26 mln. naar het gemeentefonds en € 1,74 mln. naar het BTW-compensatiefonds. Van de € 38,26 mln. wordt € 25 mln. gelijkelijk verdeeld over het aantal gemeenten. Alle gemeenten ontvangen daarvoor ca. € 72.000. De resterende 13,25 mln. wordt verdeeld naar rato van inwonertal, met een minimum bijdrage per gemeente van € 25.000 en een maximum van ca € 123.500 per gemeente.

Hier vindt u een overzicht van de bedragen per gemeenten, onder voorbehoud van de definitieve verdeling die wordt gepubliceerd in de meicirculaire 2022. De definitieve bedragen zullen vanaf juli naar gemeenten worden overgemaakt.

Budget 2023-2030

In het coalitieakkoord is een aanzienlijk groter budget ter beschikking gesteld voor de jaren 2023-2030. Over de verdeling hiervan is de VNG in gesprek met het rijk. Ook zijn we in gesprek met het rijk om een deel van deze middelen naar voren te halen zodat het totaalbedrag aan uitvoeringsmiddelen voor 2022 wordt opgehoogd. Daarover hopen we u spoedig te informeren.

Publicatie

Overzicht van de bedragen per gemeenten

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter