Menu

Filter op
content
PONT Klimaat

0

Windturbinebepalingen na inwerkingtreding omgevingswet II ontwerpbesluit ter inzage

Op 1 januari 2024 zal de Omgevingswet in werking treden. De invoering van nieuwe landelijke normen voor windturbines laat langer op zich wachten. Het plan is om per 1 juli 2025 het (ontwerp) besluit windturbines leefomgeving in werking te laten treden. Van 12 oktober tot en met 22 november 2023 kunnen zienswijzen worden ingediend over de ontwerpwindturbinebepalingen en het bijbehorende plan-MER.

23 oktober 2023

Blog

Blog

Wat betekent het (ontwerp)besluit windturbines leefomgeving voor op 1 juli 2025 bestaande windturbines en windturbineparken, als het (ontwerp)besluit windturbines leefomgeving per 1 juli 2025 ongewijzigd in werking zal treden?

In een eerdere blog is schematisch weergegeven waar de verschillende windturbinebepalingen ná inwerkingtreding van de Omgevingswet kunnen worden gevonden. Het onderhavige besluit voorziet in overgangsrecht, waardoor het schema voor op 1 juli 2025 bestaande windturbineparken of windturbines gelijk blijft.

Op grond van het voorliggende (ontwerp)besluit zullen vanaf het moment van het vaststellen van een omgevingsplan naar verwachting strengere normen (o.a. geluidsnormen) gaan gelden voor bestaande windturbines en windparken. Zo staat in het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) onder andere de instructie aan gemeenten om in omgevingsplannen als standaardwaarden 45 Lden en 39 Lnight op te nemen voor toegestane geluidsproductie op gevels van omliggende woningen. Op dit moment zijn de waarden 47Lden en 41 Lnight.

Tót vaststelling van een omgevingsplan geldt voor windparken overgangsrecht, dat is opgenomen in het Besluit activiteiten leefomgeving en voor windturbines in de bruidsschat. Vooralsnog is het uitgangspunt dat alle gemeenten uiterlijk op 31 december 2031 een omgevingsplan moeten hebben vastgesteld.

Voor exploitanten van windparken of windturbines is het dus zaak om de komende jaren de vast te stellen omgevingsplannen goed in de gaten te houden. Na publicatie van een ontwerp omgevingsplan kan wellicht nog worden ingespeeld op de relevante belangen óf wordt mogelijk de (nieuwe) nadeelcompensatieregeling relevant.

Volledigheidshalve: tot 1 juli 2025 ligt het in de rede dat planologische inpassing van nieuwe windturbines of windturbineparken nog plaatsvindt via een vergunning voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit, zodat getoetst en onderbouwd moet worden welke normen ter plaatse passend zijn. De stengere normen in het onderhavige ontwerpbesluit gelden nog niet, maar kunnen wel meegenomen worden in de afweging door het bevoegd gezag. Ná 1 juli 2025 kan planologische inpassing van windturbineparken of windturbines ook door vaststelling van een omgevingsplan plaatsvinden. In dat geval zijn de strengere normen opgenomen in het Bkl uitgangspunt.

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter